Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image

Informacje

Menu » Małe Dotacje

MAŁE DOTACJE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Gmina Łomianki może wesprzeć, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Łomiankach jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
- stronie internetowej,
- Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

Obszar współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy. 
Należą do nich w szczególności:

1)    wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
2)    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3)    ochrona i promocja zdrowia,
4)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
5)    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6)    nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
7)    działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
8)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
10)    ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
11)    turystyka i krajoznawstwo,
12)    ratownictwo  i ochrona ludności,
13)    przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
14)    działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
15)    działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
16)    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
17)    rewitalizacja.


OFERTY W TRYBIE MAŁYCH DOTACJI MOŻNA SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM GENERATORA WNIOSKÓW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STRONIE WWW.WITKAC.PL

Oferty generowane w systemie witkac są zgodne z uproszczonym wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tj. jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to zostanie uznany za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %, z zastrzeżeniem, że kwota udzielonej dotacji się nie zwiększy.
Wnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:


Termin utworzenia wiadomości: 08.11.2019 r.
Termin składania uwag: 18.11.2019 r. do godz. 9:00


Termin utworzenia wiadomości: 08.11.2019 r.
Termin składania uwag: 18.11.2019 r. do godz. 9:00 


Termin utworzenia wiadomości: 06.11.2019 r.
Termin składania uwag: 14.11.2019 r. do godz. 9:00

Termin utworzenia wiadomości: 06.11.2019 r.
Termin składania uwag: 14.11.2019 r. do godz. 9:00


Termin utworzenia wiadomości: 05.11.2019 r.
Termin składania uwag: 13.11.2019 r. do godz. 9:00

Termin utworzenia wiadomości: 05.11.2019 r.
Termin składania uwag: 13.11.2019 r. do godz. 9:00

Termin utworzenia wiadomości: 05.11.2019 r.
Termin składania uwag: 13.11.2019 r. do godz. 9:00

Termin utworzenia wiadomości: 29.10.2019 r.
Termin składania uwag: 6.11.2019 r.  do godz. 9.00 


Termin utworzenia wiadomości: 29.10.2019 r.
Termin składania uwag: 6.11.2019 r. do godz. 9.00


Termin utworzenia wiadomości: 26.09.2019 r.
Termin składania uwag: 04.10.2019 r. do godz. 9:00

Termin utworzenia wiadomości: 26.09.2019 r.
Termin składania uwag: 04.10.2019 r. do godz. 9:00

Mieszkańcy Łomianek (RS.525.38.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 13.08.2019 r.
Termin składania uwag: 22.08.2019 r. do godz. 9:00

Akademia Sportowa Fit Camp (RS.525.36.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 05.07.2019 r.
Termin składania uwag: 15.07.2019 r. do godz. 9:00 

Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach (RS.525.35.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 14.06.2019 r.
Termin składania uwag: 24.06.2019 r. do godz. 9:00 

FUNDACJA "KOMITET PIERRE'A DE COUBERTIN W POLSCE" (RS.525.34.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 15.05.2019 r.
Termin składania uwag: 23.05.2019 r. do godz. 9:00

Mieszkańcy Łomianek (RS.525.33.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 08.05.2019 r.
Termin składania uwag: 16.05.2019 r. do godz. 9:00

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne Przyjaciele "Tygryska" (RS.525.32.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 07.05.2019 r.
Termin składania uwag: 15.05.2019 r. do godz. 9:00 

ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (SIOSTRY SALEZJANKI) DOM ZAKONNY (RS.525.29.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 29.04.2019 r.
Termin składania uwag: 07.05.2019 r. do godz. 9:00 

Fundacja Moniki Pyrek (RS.525.28.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 16.04.2019 r.
Termin składania uwag: 24.04.2019 r. do godz. 9:00

Fundacja TPSW (RS.525.29.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 16.04.2019 r.
Termin składania uwag: 24.04.2019 r. do godz. 9:00

Stowarzyszenie Nasze Łomianki (RS.525.26.2019) 
Termin utworzenia wiadomości: 15.04.2019 r.
Termin składania uwag: 23.04.2019 r. do godz. 9:00

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (RS.525.23.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 08.04.2019 r.
Termin składania uwag: 16.04.2019 r. do godz. 9:00

Stowarzyszenie Nasze Łomianki (PR.525.20.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.

Stowarzyszenie Nasze Łomianki (PR.525.19.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.

Fundacja Promocji Rekreacji KiM (PR.525.18.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (PR.525.14.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.


Fundacja BYKA ZA ROGI (PR.525.1.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 11.01.2019 r.
Termin składania uwag: 18.01.2019 r.

Wnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:

Klub Sportowy Nastula Club (PR.525.1.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 13.02.2018 r.
Termin składania uwag: 20.02.2018 r.

Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego (PR.525.2.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 14.03.2018 r.
Termin składania uwag: 21.03.2018 r.

Klub Sportowy "Szermierz" Łomianki (PR.525.3.2018)

Termin utworzenia wiadomości: 21.03.2018 r.
Termin składania uwag: 28.03.2018 r.

Fundacja Promocji Rekreacji "KIM" (PR.525.4.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.04.2018 r.
Termin składania uwag: 07.04.2018 r.

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (PR.525.5.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.04.2018 r.
Termin składania uwag: 07.04.2018 r.

Mazowieckie Stowarzyszenie Społeczno Sportowe "Sprawni-Razem" (PR.525.6.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.04.2018 r.
Termin składania uwag: 07.04.2018 r.

UKS "V" Łomianki (PR.525.7.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 11.05.2018 r.
Termin składania uwag: 18.05.2018 r.

Fundacja Kultury i Edukacji im. J. Zarębskiego (PR.525.8.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 16.05.2018 r.
Termin składania uwag: 23.05.2018 r.

Fundacja Kultury i Edukacji im. J. Zarębskiego (PR.525.9.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 12.06.2018 r.
Termin składania uwag: 19.06.2018 r.

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele "Tygryska" (PR.525.10.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 19.06.2018 r.
Termin składania uwag: 26.06.2018 r.

Fundacja SELF Active Planet ARO (PR.525.11.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.08.2018 r.
Termin składania uwag: 17.08.2018 r.

UKS "Kusy Basket Łomianki" (PR.525.12.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 20.08.2018 r.
Termin składania uwag: 27.08.2018 r.

Chorągiew Stołeczna ZHP (PR.525.13.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 26.09.2018 r.
Termin składania uwag: 03.10.2018 r.

Chorągiew Stołeczna ZHP (PR.525.14.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 02.10.2018 r.
Termin składania uwag: 09.10.2018 r.

KS Łomianki (PR.525.15.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 24.10.2018 r.
Termin składania uwag: 31.10.2018 r.


Do góry