Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Planowanie Przestrzenne » Plany sporządzane

[obrazek]

Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Łomiankach.
Wybierz plan z listy poniżej.

Lista planów

 • MPZP Kiełpin Poduchowny
[obrazek]

Obszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 9,6 ha i położony jest przy ul. Rolniczej. Znaczną powierzchnię terenu stanowi ferma drobiu. Znajduje się tam również siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach oraz Komunikacji Miejskiej Łomianki. Na terenie objętym planem planowana jest ulica Kościelna Droga.

Procedura sporządzania planu
1.    Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu  - 12 marca 2015 r.
2.    Ogłoszenie / obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego - 3 kwietnia 2015r.

Łomianki, dnia 3 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny część B”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały Nr V/44/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny część B”.
.
Granica obszaru objętego projektem planu przebiega osią ulicy Rolniczej, zachodnią granicą działek 466, 463, 409, południowo-zachodnią, północno-zachodnią i północno-wschodnią granicą działki 460, północno-zachodnią granicą działki 354/1, północno-wschodnią i południowo-wschodnią granicą działki 37, następnie granica biegnie przez działkę 1318 w kierunku południowo-wschodnim równolegle do granic z działkami 102/2 i 103/3 w odległości około 2,4 m od tych działek do granicy z działką 104/22 i dalej południowo-wschodnimi granicami działek 1318, 103/9, 103/7 i 103/8, obręb ewidencyjny Kiełpin.

Obszar objęty projektem planu miejscowego określono na załączniku nr 1.

Zainteresowani mogą:
-    zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – Referat Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska nr 71 w godzinach pracy Urzędu,
-    składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (Biuro Obsługi Mieszkańców)
ul. Warszawska 115 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.

Termin składania wniosków do dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego

 • MPZP Dziekanów Bajkowy
[obrazek]

Obszar opracowania ma powierzchnię około 111 ha i obejmuje swym zasięgiem część sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz część sołectwa Dziekanów Leśny, przedzielone pasem drogowym drogi krajowej  nr 7. Są to tereny częściowo zagospodarowane, głównie zabudową mieszkaniową jednorodzinną z usługami wzdłuż drogi krajowej.

Procedura sporządzania planu

1.    Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu - 12 marca 2015 r.

 • MPZP Dąbrowa Leśna
[obrazek]

Obszar przeznaczony do sporządzenia planu zajmuje powierzchnię około 198 ha i obejmuje osiedle Dąbrowa Leśna.  Na terenie przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dużych działkach, którą uzupełniają drobne obiekty z działalnością gospodarczą i usługową, ogrody działkowe, zadrzewienia i lasy.  W granicach obszaru opracowania znajduje się ponadto teren drogi krajowej nr 7 (ul. Kolejowa) wzdłuż której rozwija się zabudowa usługowa o znaczeniu ponadlokalnym.

Procedura sporządzania planu
1.    Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu -  12 marca 2015 r.

 • MPZP Dąbrowa
[obrazek]

Obszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 135 ha, a w jego granicach znalazły się: osiedle Dąbrowa Rajska, część osiedla Dąbrowa Zachodnia i fragment Dąbrowy Leśnej.
Obszar jest w większości zabudowany ale występują także wolne od zabudowy grunty rolne i leśne. Przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o różnej intensywności uzupełniona drobnymi usługami o charakterze lokalnym. Wzdłuż ul. Kolejowej rozwija się działalność usługowo-handlowa.
Z granic opracowania został wyłączony obszar gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska” (Uchwała nr LV/416/2010 Rady Miejskiej
w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r.).

Procedura sporządzania planu
1.    Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu -  12 marca 2015 r.

 • MPZP Zachodnia część sołectwa Łomianki Dolne
Ogłoszenie / obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu – 18 marca 2013r.

Łomianki, dnia 18 marca 2013 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/254/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 roku, zmienionej uchwałą nr XIX/106/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 roku zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne, obejmującego obszar ograniczony: południowo-wschodnią stroną ulicy Armii Poznań (działka nr 112/3 w obrębie Kiełpin Poduchowny), południowo-zachodnią stroną ulicy Brzegowej (działka nr 97 w obrębie Kiełpin), południowo-wschodnią granicą działek 97, 95/13, 95/12, 95/10, 95/8, 95/6, 95/4, 95/1, 94 i 96 w obrębie Kiełpin, północno-zachodnią granicą działek 110 i 108, północno-wschodnią granicą działek 108, 109/1, 109/2, 110, 531, 110, południowo-wschodnią stroną ulicy Jeziorna (południowo-wschodnia granica działki nr 532), południową granicą działki 532, północną stroną ulicy Spokojnej (północno-wschodnia granica działki nr 29/1), południowo-wschodnią i północno-wschodnią granicą działki 512, północno-wschodnią i północno-zachodnią granicą działki 289, północno-wschodnimi granicami działek: 288, 287/9, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280/1, 279/1, 278, 274, 273, 270, 269, 268, 267, 265, 264, 263, 261, 260, 259/2, 257, 256/10, 256/1, 1412, 1405, 250/2, 250/1, południowo-wschodnią granicą działek 56/2, 56/1, strugą Dziekanowską w obrębie Łomianki Dolne.
Plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony zostanie
w dniach od 2 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Łomianek (w zakładce „Ogłoszenia”).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 19 kwietnia 2013 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, o godzinie 17:00.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach, ul. Warszawska 115, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, dokładnego oznaczenia nieruchomości wraz
z załącznikiem graficznym pozwalającym na lokalizację nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja  2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Łomianek.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne, a także o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.


 • MPZP Kępa Kiełpińska
Ogłoszenie / obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu – 2 kwietnia 2013r.

Łomianki, dnia 2 kwietnia 2013 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/253/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej, zmienionej w części uchwałą Nr XIX/104/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej, obejmującego obszar ograniczony: zachodnią granicą działek 24 i 23 w obrębie Kępa Kiełpińska, południowo-wschodnią granicą działek 234/1, 234/2 w obrębie Dziekanów Polski, południowo-zachodnią granicą działki 3, północno-zachodnią granicą działek 4, 30/279 i 31, północno-wschodnią granicą działki 56, południowo-wschodnią granicą działki 54 w obrębie Dziekanów Leśny, Strugą Dziekanowską i  Jeziorem Kiełpińskim w obrębach Kiełpin i Kiełpin Poduchowny, Strugą Dziekanowską w kierunku ulicy Armii Poznań w obrębie Kiełpin Poduchowny, południowo-wschodnią stroną ulicy Armii Poznań (działka nr 112/3 w obrębie Kiełpin Poduchowny), południowo-zachodnią stroną ulicy Brzegowej (działka nr 97), południowo-wschodnią granicą działek 97, 95/13, 95/12, 95/10, 95/8, 95/6, 95/4, 95/1, 94 i 96 w obrębie Kiełpin, południowo-zachodnią i północno-wschodnią granicą działki 23, w obrębie Kępa Kiełpińska.
Plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony zostanie
w dniach od 12 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Łomianek (w zakładce „Ogłoszenia”).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 26 kwietnia 2013 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, o godzinie 17:00.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach, ul. Warszawska 115, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, dokładnego oznaczenia nieruchomości wraz
z załącznikiem graficznym pozwalającym na lokalizację nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja  2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Łomianek.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej, a także o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

 • MPZP Sierakowska południe
[obrazek]

Obszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 201 ha Położony w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, obejmuje południowo-zachodnią część jednostki Dąbrowa. Leży w południowej części gminy pomiędzy planowaną drogą ekspresową S7 a Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz gminą Izabelin.
Na terenie objętym planem przeważają grunty rolne. Tereny zainwestowane to nieliczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana w południowej części obszaru. Od strony zachodniej w obszar objęty planem włączono tereny Kampinoskiego Parku Narodowego z gruntami prywatnymi. W granicach planu znajdują się tereny rezerwowane pod docelowy przebieg trasy S7.

Procedura sporządzania planu
1.    Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu – 12 marca 2015r.

 • Zmiana MPZP Kiełpin
[obrazek]

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin dotyczy umożliwienia zlokalizowania tymczasowych zjazdów z drogi krajowej nr 7.
W najbliższym czasie nie jest planowana przebudowa drogi krajowej nr 7, ul. Kolejowa, zatem obowiązujące ustalenia planu dotyczące połączeń komunikacyjnych wstrzymują działania związane z zagospodarowaniem tych terenów do czasu wybudowania dróg serwisowych. 

Procedura sporządzania planu
1.  Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu – 18 grudnia 2014 r.
2.  Ogłoszenie / obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu – 16 stycznia 2015r.

Łomianki, dnia 16 stycznia 2015 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały Nr III/15/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin.

Zmiana planu miejscowego polega na wprowadzeniu w tekście planu ustaleń umożliwiających lokalizację tymczasowych zjazdów indywidualnych dla działek położonych przy drodze krajowej nr 7, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U5 i UP2.

Obszar objęty zmianą planu miejscowego określono na załączniku nr 1.

Zainteresowani mogą:
-    zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – Referat Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska nr 71 w godzinach pracy Urzędu,
-    składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (Biuro Obsługi Mieszkańców)
ul. Warszawska 115 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.

Termin składania wniosków do dnia 16 lutego 2015 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

 • MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski
[obrazek]
Wykorzystano materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie Zezwolenia Głównego Geodety Kraju nr IZ-8040/43/1709/09

   Obszar objęty granicami granicami sporządzanego planu miejscowego położony jest w północno-zachodniej części gminy, przy drodze powiatowej nr 2420 W (ul. Rolnicza). Od północy sąsiaduje z terenami międzywala, a od południa z istniejącą zabudową.
   Na terenie objętym planem przeważają grunty rolne. Tereny zainwestowane to głównie zabudowania o charakterze siedliskowym i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna skoncentrowana wzdłuż ul. Rolniczej.
   Położenie obszaru objętego uchwałą wzdłuż jednego z ważniejszych ciągów komunikacyjnych gminy, oraz w ramach jednego z najbardziej atrakcyjnych terenów gminy przyczynia się do wzmożonej aktywności inwestycyjnej, która w obecnej chwili odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Rozwiązania przyjęte w planie miejscowym muszą przede wszystkim uwzględniać ochronę walorów przyrodniczych obszaru, zachowując jednocześnie zasadę zrównoważonego rozwoju wobec uwarunkowań środowiska.
Procedura sporządzania planu:
 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu - 26 luty 2009 r.
 2. Zawiadomienie o pojęciu uchwały instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu - 3 kwietnia 2009 r.
 3. Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Łomianek o przystąpieniu do sporządzenia planu - 3 kwietnia 2009 r.
 4. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr RAG.0152-45/2009 Burmistrza Łomianek z dnia 27 maja 2009 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanowa Polskiego - 20 października 2009 r
Uchwały Rady Miejskiej
Ogłoszenia burmistrza
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁOMIANEK
z dnia 17 kwietnia 2009 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski

   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały Nr XXXIII/252/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski.
   Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w północno-zachodniej części gminy, przy drodze powiatowej nr 2420 W - ul. Rolnicza. Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficzny.
   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (Biuro Obsługi Mieszkańców) ul. Warszawska 115 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, w terminie do dnia 21 maja 2009 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.
Załącznik graficzny do ogłoszenia

Łomianki, dnia 20 października 2009 r.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, zm.: z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 1. „Chopina”;
 2. obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo;
 3. „Łomianki Centrum”;
 4. obszaru Sadowej Południe;
 5. „Sierakowska”;
 6. „Sierakowska Południe”;
 7. obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy;
 8. obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski;
 9. obszaru Kępy Kiełpińskiej;
 10. obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne;
 11. obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków Wrzosów.
Zarządzenia burmistrza
Opinie GKU-A
Prognoza oddziaływania na środowisko
 • MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy
[obrazek]
Wykorzystano materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie Zezwolenia Głównego Geodety Kraju nr IZ-8040/43/1709/09

   Obszar objęty granicami sporządzanego planu miejscowego położony jest na północno-zachodnim krańcu gminy, przy granicy z gminą Czosnów. Od północy sąsiaduje z terenami międzywala, a od południa z drogą powiatową nr 2420 W - ul. Rolnicza.
   Na terenie objętym planem przeważają grunty rolne. Tereny zainwestowane to głównie zabudowania o charakterze siedliskowym i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna skoncentrowana wzdłuż ul. Rolniczej.
   Położenie obszaru objętego uchwałą wzdłuż jednego z ważniejszych ciągów komunikacyjnych gminy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych przyczynia się do wzmożonej aktywności inwestycyjnej, która w obecnej chwili odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Rozwiązania przyjęte w planie miejscowym muszą przede wszystkim uwzględniać możliwość powiększenia strefy osadniczej, zachowując jednocześnie zasadę zrównoważonego rozwoju wobec uwarunkowań środowiska.
Procedura sporządzania planu
 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu - 26 luty 2009 r.
 2. Zawiadomienie o pojęciu uchwały instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu - 3 kwietnia 2009 r.
 3. Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Łomianek o przystąpieniu do sporządzenia planu - 3 kwietnia 2009 r.
 4. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr RAG.0152-46/2009 Burmistrza Łomianek z dnia 27 maja 2009 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekannowa Nowego - 20 października 2009 r.
Uchwały Rady Miejskiej
Ogłoszenia burmistrza
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁOMIANEK
z dnia 3 kwietnia 2009 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy

   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały Nr XXXIII/251/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy.
   Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w północno-zachodnim krańcu gminy, przy granicy z gminą Czosnów. Od północy sąsiaduje z terenami międzywala, a od południa z drogą powiatową nr 2420 W - ul. Rolnicza. Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficzny.
   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (Biuro Obsługi Mieszkańców) ul. Warszawska 115 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, w terminie do dnia 6 maja 2009 r.
   Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.
Załącznik graficzny do ogłoszenia

Łomianki, dnia 20 października 2009 r.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, zm.: z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 1. „Chopina”;
 2. obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo;
 3. „Łomianki Centrum”;
 4. obszaru Sadowej Południe;
 5. „Sierakowska”;
 6. „Sierakowska Południe”;
 7. obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy;
 8. obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski;
 9. obszaru Kępy Kiełpińskiej;
 10. obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne;
 11. obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków Wrzosów.
Zarządzenia burmistrza
Opinie GKU-A
Prognoza oddziaływania na środowisko

 • MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej
[obrazek]
Wykorzystano materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie Zezwolenia Głównego Geodety Kraju nr IZ-8040/43/1709/09

   Obszar objęty opracowywanym planem miejscowym położony jest w północnej części gminy. Od północy sąsiaduje z terenami międzywala, a od południa z Jeziorem Kiełpińskim.
   Na terenie objętym planem przeważają grunty rolne. Tereny zainwestowane to głównie zabudowania o charakterze siedliskowym i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna skoncentrowana w ramach wsi Kępa Kiełpińska. Coraz częściej pojawiają się też zabudowania o funkcji rekreacyjno-usługowej.
   Położenie obszaru objętego uchwałą w ramach jednego z najbardziej atrakcyjnych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym terenów gminy, przyczynia się do wzmożonej aktywności inwestycyjnej, która w obecnej chwili odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
   Niemały wpływ na rozwój obszaru Kępy Kiełpińskiej będzie miała również planowana Trasa Legionowska, która podzieli obszar objęty planem na dwie części.
   Rozwiązania przyjęte w planie miejscowym muszą przede wszystkim uwzględniać ochronę walorów przyrodniczych obszaru, zachowując jednocześnie zasadę zrównoważonego rozwoju wobec uwarunkowań środowiska. Niezmiernie ważna będzie również kwestia nowego układu drogowego, który pozwoli na sprawną komunikację pomiędzy obydwiema częściami obszaru Kępy Kiełpińskiej.
Procedura sporządzania planu
 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu - 26 luty 2009 r.
 2. Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Łomianek o przystąpieniu do sporządzenia planu - 3 kwietnia 2009 r.
 3. Zawiadomienie o pojęciu uchwały instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu - 3 kwietnia 2009 r.
 4. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr RAG.0152-48/2009 Burmistrza Łomianek z dnia 27 maja 2009 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekannowa Nowego - 20 października 2009 r.
Uchwały Rady Miejskiej
Ogłoszenia burmistrza
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁOMIANEK
z dnia 3 kwietnia 2009 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej

   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały Nr XXXIII/253/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej
   Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w północnej części gminy. Od północy sąsiaduje z terenami międzywala, a od południa z Jeziorem Kiełpińskim. Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficzny.
   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (Biuro Obsługi Mieszkańców) ul. Warszawska 115 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, w terminie do dnia 6 maja 2009 r.
   Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.
Załącznik graficzny do ogłoszenia

Łomianki, dnia 20 października 2009 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

   Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, zm.: z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 1. „Chopina”;
 2. obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo;
 3. „Łomianki Centrum”;
 4. obszaru Sadowej Południe;
 5. „Sierakowska”;
 6. „Sierakowska Południe”;
 7. obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy;
 8. obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski;
 9. obszaru Kępy Kiełpińskiej;
 10. obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne;
 11. obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków Wrzosów.
Zarządzenia burmistrza
Opinie GKU-A
Prognoza oddziaływania na środowisko
 • MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne
[obrazek]
Wykorzystano materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie Zezwolenia Głównego Geodety Kraju nr IZ-8040/43/1709/09

   Obszar objęty granicami sporządzanego planu miejscowego położony jest w północno-wschodniej części gminy. Od północnego-wschodu sąsiaduje z terenami międzywala, a od południowego-zachodu ze starorzeczem Wisły.
   Na terenie objętym planem przeważają grunty rolne. Tereny zainwestowane to głównie zabudowania o charakterze siedliskowym i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna skoncentrowana w ramach wsi Łomianki Dolne.
   Położenie obszaru objętego uchwałą w ramach jednego z najbardziej atrakcyjnych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym terenów gminy, przyczynia się do wzmożonej aktywności inwestycyjnej, która w obecnej chwili odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
   Rozwiązania przyjęte w planie miejscowym muszą przede wszystkim uwzględniać ochronę walorów przyrodniczych obszaru, zachowując jednocześnie zasadę zrównoważonego rozwoju wobec uwarunkowań środowiska.
Procedura sporządzania planu
 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu - 26 luty 2009 r.
 2. Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Łomianek o przystąpieniu do sporządzenia planu - 3 kwietnia 2009 r.
 3. Zawiadomienie o pojęciu uchwały instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu - 3 kwietnia 2009 r.
 4. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr RAG.0152-47/2009 Burmistrza Łomianek z dnia 27 maja 2009 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanowa Nowego - 20 października 2009 r.
Uchwały Rady Miejskiej
Ogłoszenia burmistrza
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁOMIANEK
z dnia 3 kwietnia 2009 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne

   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały Nr XXXIII/254/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne.
   Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w północno-wschodniej części gminy. Od północnego-wschodu sąsiaduje z terenami międzywala, a od południowego-zachodu ze starorzeczem Wisły. Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficzny.
   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (Biuro Obsługi Mieszkańców) ul. Warszawska 115 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, w terminie do dnia 6 maja 2009 r.
   Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.
Załącznik graficzny do ogłoszenia

Łomianki, dnia 20 października 2009 r.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

   Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, zm.: z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 • „Chopina”;
 • obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo;
 • „Łomianki Centrum”;
 • obszaru Sadowej Południe;
 • „Sierakowska”;
 • „Sierakowska Południe”;
 • obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy;
 • obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski;
 • obszaru Kępy Kiełpińskiej;
 • obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne;
 • obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków Wrzosów.
Zarządzenia burmistrza
Opinie GKU-A
Prognoza oddziaływania na środowisko


•    MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód”

[obrazek]
Wykorzystano materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie Zezwolenia Głównego Geodety Kraju nr IZ-8040/43/1709/09

Obszar objęty granicami sporządzanego planu miejscowego położony jest pomiędzy ulicami: Wędkarską, Kolejową, Krasnoludków i Rolniczą.
Na terenie objętym planem przeważają grunty rolne. Tereny zainwestowane to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca skoncentrowana wzdłuż ul. Rolniczej, ul. Mikołajczyka, ul. Witosa i ul. Krasnoludków oraz zabudowa o charakterze usługowo-składowym przy ul. Kolejowej.
Obszar planu położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi ekspresowej s7.

Procedura sporządzania planu
1.    Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu - 31 maja 2012 r.
2.    Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Łomianek o przystąpieniu do sporządzenia planu - 8 października 2012 r.
3.    Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 12 październik 2012 r.
4.    Zawiadomienie o pojęciu uchwały instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu - 16 kwietnia 2013 r.
5.    Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko - 21 maja 2013r.

Uchwały Rady Miejskiej

Ogłoszenia burmistrza
Łomianki, dnia 8 października 2012 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Wschód”
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały Nr XXVI/164/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Wschód”.
Obszar objęty projektem planu ograniczony jest: północno-wschodnią i północno-zachodnią granicą działki nr 727/1 (ulica Wędkarska), północno-wschodnią granicą działki 769/7 (ul. Kolejowa), południowo-wschodnią granicą działki 765 (ulica Krasnoludków), południowo-zachodnią granicą działki 681 (ulica Rolnicza) obręb ewidencyjny Dziekanów Polski. Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym projektem planu określa załącznik graficzny.
Zainteresowani mogą:
-    zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – Referat Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska nr 73 w godzinach pracy Urzędu,
-    składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (Biuro Obsługi Mieszkańców) ul. Warszawska 115 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.
Termin składania wniosków do dnia 5 listopada 2012 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łomianek.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Łomianki, dnia 22 października 2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z póz. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1.    „Dziekanów Polski Północny-Zachód”,
2.    „Dziekanów Polski Północny-Wschód”,
3.    „Dziekanów Polski Południowy-Wschodni”,
4.    „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”.

•    MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód”

[obrazek]
Wykorzystano materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie Zezwolenia Głównego Geodety Kraju nr IZ-8040/43/1709/09

Obszar objęty granicami sporządzanego planu miejscowego położony jest pomiędzy ulicami: Wędkarską, Kolejową, Podróżną i Rolniczą.
Na terenie objętym planem przeważają grunty rolne. Tereny zainwestowane to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca skoncentrowana wzdłuż
ul. Rolniczej oraz zabudowa o charakterze usługowo-składowym przy ul. Kolejowej.
Obszar planu położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi ekspresowej s7.

Procedura sporządzania planu
1.    Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu - 31 maja 2012 r.
2.    Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Łomianek o przystąpieniu do sporządzenia planu - 22 października 2012 r.
3.    Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 22 październik 2012 r.
4.    Zawiadomienie o pojęciu uchwały instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu - 16 kwietnia 2013 r.
5.    Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko - 21 maja 2013r.

Uchwały Rady Miejskiej

Ogłoszenia burmistrza

Łomianki, dnia 22 października 2012 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały Nr XXVI/165/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”.
Obszar objęty projektem planu ograniczony jest: północno-wschodnią i północno-zachodnią granicą działki nr 682/1 (ulica Podróżna), północno-wschodnią i północno-zachodnią granicą działki 769/7 (ul. Kolejowa), północno-zachodnią granicą działki 727/1 (ulica Wędkarska), południowo-zachodnią granicą działki 681 (ulica Rolnicza) obręb ewidencyjny Dziekanów Polski. Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym projektem planu określa załącznik graficzny.
Zainteresowani mogą:
-    zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – Referat Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska nr 73 w godzinach pracy Urzędu,
-    składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (Biuro Obsługi Mieszkańców) ul. Warszawska 115 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.
Termin składania wniosków do dnia 19 listopada 2012 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łomianek.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Łomianki, dnia 22 października 2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z póz. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1.    „Dziekanów Polski Północny-Zachód”,
2.    „Dziekanów Polski Północny-Wschód”,
3.    „Dziekanów Polski Południowy-Wschodni”,
4.    „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”. 

•    MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Wschód”

[obrazek]
Wykorzystano materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie Zezwolenia Głównego Geodety Kraju nr IZ-8040/43/1709/09

Obszar objęty granicami sporządzanego planu miejscowego położony jest pomiędzy ulicami: Asnyka, Kolejową, Wędkarską oraz granicą projektu mpzp „Lotników Alianckich”.
Na terenie objętym planem przeważają grunty rolne. Tereny zainwestowane to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca skoncentrowana wzdłuż
ul. Asnyka i ul. Szymczaka oraz zabudowa o charakterze usługowym przy ul. Kolejowej.
Obszar planu położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi ekspresowej s7.

Procedura sporządzania planu
1.    Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu - 31 maja 2012 roku
2.    Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Łomianek o przystąpieniu do sporządzenia planu - 8 października 2012 r.
3.    Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 22 październik 2012 r.
4.    Zawiadomienie o pojęciu uchwały instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu - 16 kwietnia 2013 r.
5.    Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko - 21 maja 2013r.

Uchwały Rady Miejskiej


Ogłoszenia burmistrza

Łomianki, dnia 8 października 2012 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Wschód”
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały Nr XXVI/163/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Wschód”.
Obszar objęty projektem planu ograniczony jest: północno-wschodnią i południowo-wschodnią granicą działki nr 818/1, południowo-wschodnimi granicami działek 818/3 i 818/4 (ulica Wędkarska), północno-wschodnią granicą działki 897, południowo-wschodnią granicą działki 881/3, północno-wschodnimi granicami działek 1983, 885/6, 886/7, 887/15, 888/6, 888/16, 889/10, 894/3, 895/12, 895/21, 893/35, południowo-wschodnią granicą działki 896 (ulica Asnyka), południowo-wschodnią granicą działki 769/7, południowo-zachodnią granicą działek 765 i 768/8, północno-zachodnią i południowo-zachodnią granicą działki 769/7 (ulica Kolejowa), obręb ewidencyjny Dziekanów Polski. Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym projektem planu określa załącznik graficzny.
Zainteresowani mogą:
-    zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – Referat Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska nr 73 w godzinach pracy Urzędu,
-    składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (Biuro Obsługi Mieszkańców) ul. Warszawska 115 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.
Termin składania wniosków do dnia 5 listopada 2012 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łomianek.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Łomianki, dnia 22 października 2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z póz. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1.    „Dziekanów Polski Północny-Zachód”,
2.    „Dziekanów Polski Północny-Wschód”,
3.    „Dziekanów Polski Południowy-Wschodni”,
4.    „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”.

•    MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”

[obrazek]
Wykorzystano materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie Zezwolenia Głównego Geodety Kraju nr IZ-8040/43/1709/09

Obszar objęty granicami sporządzanego planu miejscowego położony jest pomiędzy ulicami: Turystyczną, Wędkarską, Kolejową oraz granicami Kampinoskiego Parku Narodowego.

Na terenie objętym planem przeważają grunty rolne. Tereny zainwestowane to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca skoncentrowana wzdłuż
ul. Turystycznej, ul. Wrzosowej, ul. Pięknej, ul. Mistrza i Małgorzaty, ul. Czarnej Góry oraz zabudowa o charakterze usługowym przy ul. Kolejowej.
Obszar planu położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi ekspresowej s7.

Procedura sporządzania planu
1.    Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu - 31 maja 2012 r.
2.    Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Łomianek o przystąpieniu do sporządzenia planu - 22 października 2012 r.
3.    Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 22 październik 2012 r.
4.    Zawiadomienie o pojęciu uchwały instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu - 16 kwietnia 2013 r.
5.    Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko -21 maja 2013r.


Uchwały Rady Miejskiej

Ogłoszenia burmistrza

Łomianki, dnia 22 października 2012 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały Nr XXVI/166/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”.
Obszar objęty projektem planu ograniczony jest: północno-zachodnią i południowo-zachodnią granicą działki nr 770 (ulica Turystyczna), południowo-zachodnią granicą działki 821/11, północno-wschodnimi granicami działek 1177 i 1178, północno-zachodnią granicą działki 819 (ulica Wędkarska), południowo-zachodnią, północno-wschodnią i północno-zachodnią granicą działki 769/7 (ulica Kolejowa), obręb ewidencyjny Dziekanów Polski. Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym projektem planu określa załącznik graficzny.
Zainteresowani mogą:
-    zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – Referat Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska nr 73 w godzinach pracy Urzędu,
-    składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (Biuro Obsługi Mieszkańców) ul. Warszawska 115 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.
Termin składania wniosków do dnia 19 listopada 2012 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łomianek.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Łomianki, dnia 22 października 2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z póz. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1.    „Dziekanów Polski Północny-Zachód”,
2.    „Dziekanów Polski Północny-Wschód”,
3.    „Dziekanów Polski Południowy-Wschodni”,
4.    „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”.Do góry