Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Aktualności » WYPRAWKA SZKOLNA 2013

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Akty prawne/Rządowe programy i projekty lub pod adresem: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5005%3Awyprawka-szkolna-2013&catid=255%3Afinanse-na-edukacj-aktualnoci&Itemid=68
W roku szkolnym 2013/2014
pomoc skierowana jest do uczniów w:

•    klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
•    klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
•    klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
•    klasie 2 liceum plastycznego,
•    klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

[obrazek]

Ponadto w 2013 r. pomoc dla dodatkowej grupy uczniów, którzy nie spełniają kryterium dochodowego może stanowić 5% uczniów uprawnionych. Do omawianej grupy są włączeni uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej I-go stopnia.

O dofinansowanie zakupu podręczników zwracają się rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.Do góry