Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image

Informacje

Aktualności » 500 ton śmieci w miesiąc

500 ton śmieci w miesiąc

Ustawa „śmieciowa” narzuca gminom surowe unijne limity odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów wywożonych na składowiska. Tylko od nas zależy, jak wdrożymy nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmiany w modelu gospodarowania odpadami komunalnymi podyktowane były koniecznością sprostania przez nasz kraj wymogom Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, dotyczącym w szczególności - osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Konsekwencją nieosiągnięcia wymaganych efektów - będą wysokie kary, które zapłacą Gminy - a więc my sami.

[obrazek]

Ustawa „śmieciowa” narzuca gminom  surowe unijne limity odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów wywożonych na składowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - zobowiązuje gminy do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r., a także ustala sposób ich obliczania, co ma umożliwić weryfikację ich osiągnięcia w kolejnych latach.

W zależności od rodzaju odpadów gminy powinny osiągnąć:
- co najmniej 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.
- co najmniej 70% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Miesięcznie mieszkańcy Łomianek „produkują” łącznie około 500 ton różnego rodzaju śmieci. Około 17% to odpady posegregowane. Według oficjalnych danych przyjmuje się, że ponad 70 % zawartości naszego kosza to surowce, które można odzyskać. Powyższe dowodzi jednego musimy dokładniej przyjrzeć się naszej segregacji. W miesiącu wrześniu dokonano pierwszych kontroli zgodności postępowania z odpadami komunalnymi  ze złożoną deklaracją.

W wyniku kontroli stwierdzono szereg niezgodności postępowania z odpadami komunalnymi. Nieprawidłowości dotyczyły  braku segregacji odpadów pomimo zadeklarowania powyższego ponadto w odpadach zmieszanych stwierdzono odpady, które  wg deklaracji winny być zbierane selektywnie.

Przypominamy:
W przypadku braku lub nieprawidłowej segregacji (mimo deklaracji), gromadzone na nieruchomości odpady będą traktowane jak odpady zmieszane, a ich właścicielowi zostanie naliczona wyższa opłata. Dobrze prowadzona segregacja odpadów pozwoli uzyskanie wymaganych poziomów odzysku odpadów.

Pamiętajmy: nie osiągnięcie poziomów odzysku będzie skutkować nałożeniem kary finansowej na Gminę, co przełoży się na wzrost opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od nas wszystkich zależy, jak wdrożymy nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Na świecie procesy te trwały wiele lat, my musimy to zrobić w trybie przyspieszonym. 

Do góry