Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Aktualności » Budżet to podstawa!

Budżet to podstawa!

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest rocznym planem finansowym gminy uchwalanym przez radę gminy w formie uchwały budżetowej. Budżet obejmuje: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody gminy, przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i środków specjalnych oraz funduszy celowych.

W połowie listopada br. złożyłem Radzie Miejskiej projekt przyszłorocznej uchwały budżetowej Gminy Łomianki.
Projekt zakłada, że łączne dochody budżetu stanowić będą kwotę ok. 93,9 mln zł. Mimo że stawki podatkowe pozostaną bez zmian, dochody budżetu zwiększą się o ok. 2,6% w porównaniu z rokiem bieżącym, wzrosną przede wszystkim dochody z PIT. Jest to możliwie dzięki sprzyjającemu klimatowi dla przedsiębiorców.  

[obrazek]

W projekcie budżetu nie zakłada się dalszego zadłużania Gminy, a w planowanych rozchodach - uwzględniono 6,9 mln zł na spłatę obligacji i kredytów zaciągniętych w poprzednich kadencjach a przypadających do spłaty w 2014 roku. Prognozujemy się, że na koniec roku zadłużenie Gminy wyniesie – 16 789 060,13 zł, co będzie stanowiło 17,87% dochodu.

[obrazek]

Plan wydatków określony został na 89 227 237,76 zł.
Na „Transport i łączność” przeznaczonych zostanie 10 844 261,52 zł. Z tego 5 699 784 zł  wydamy na dofinansowanie usług przewozowych KMŁ, gdzie 1 300 000 to spłata poręczenia kredytu na zakup autobusów z poprzedniej kadencji. W tym zabezpieczono również wydatki na nową linię autobusową z Dąbrowy do Warszawy, tj. ŁZ.
Na drogi publiczne i ich bieżące utrzymanie wydamy 4 734 192 zł
Administracja publiczna, tj. wynagrodzenia i pochodne, usługi pocztowe, postępowań sądowych oraz wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Łomiankach pochłoną 9 271 101,17 zł i będą niższe niż w poprzednich latach.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczono – w projekcie – 1 359 900 zł.
Najwięcej, bo aż 28 037 834,90 zł przeznaczonych zostanie na „Oświatę i wychowanie”. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe i uwzględnia np. wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwrot kosztów dojazdu do szkół i utrzymanie pojazdów wykorzystywanych przez placówki szkolne.
Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 430 000 zł.
4 123 195 zł zarezerwowano na pomoc społeczną: zasiłki rodzinne, zasiłki celowe, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia pracowników gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz terapeutów współpracujących z OPS, a także zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z Łomianek w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania.

[obrazek]
Funkcjonowanie świetlic szkolnych, pracę pedagogów oraz stypendia i pomoc materialną dla uczniów obliczono na 1 106 016 zł.

22 614 426 zł to kwota, która ma zabezpieczyć zaplanowane na 2014 r. wydatki na „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska”. W tym:
- 9 100 000 wydatki na budowę sieci  wod.-kan. i rozbudowę oczyszczalni w ramach unijnego Funduszu Spójności,
- koszty związane z działalnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji -dopłata dla Spółki – 2 392 000 (w tym 1 492 000 na pokrycie części strat spółki za lata 2009 i 2010),
- utrzymanie dróg, chodników i parkingów, w tym odśnieżanie – 2 154 500,
- odwodnienie ulic i wpompowywanie wód opadowych – 50 000,
- gospodarka odpadami – 2 858 286,
- utrzymanie zieleni – 158 900,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 457 310,
- ICDS – 4 250 000.

Na „kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego” przeznaczono łącznie 2 295 690,35 zł, z czego na samą działalność Domu Kultury – 1 464 940,35, a Biblioteki Publicznej wraz z 2 filiami – 650 000 zł. Kultura fizyczna – 504 000 zł.

[obrazek]

W 2014 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz wykonanie 12 nowych (w tym 7 w zakresie budowy dróg!).
Zarezerwowano 250 000 zł na uzupełnienie dokumentacji na modernizację wału przeciwpowodziowego, zgodnie z ustaleniami z WZMiUW.
Planujemy również realizację wspólnych inwestycji ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z Zachodnią i Dolną oraz wykonanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej i przebudowy skrzyżowania ulic: Rolniczej z Wiejską przeznaczonych zostanie łącznie 400 000 zł.
650 000 zł to kwota, która powinna wystarczyć na poszerzenie ul. Wiślanej (od Rolniczej do Brzegowej), a także budowę na tym odcinku chodnika i oświetlenia. To postulat mieszkańców sołectwa Łomianki Dolne.
Planuje się także m.in. wybudowanie chodnika przy ul. Sierakowskiej na odcinku od Irysa do Zachodniej wraz z odwodnieniem. Na to zadanie zarezerwowano 180 320 zł.
Planuje się budowę chodnika w ul. Pawłowskiej (90 000 zł), drogi w ul. Krokusa (205 486 zł) oraz kompleksową przebudowę ul. Prochowni (327 860 zł).
Na Al. Chopina od ul. Wiślanej zarezerwowano 1 160 000 zł. Zabezpieczone środki są niezbędne do wykupu działek pod inwestycje najpierw budowę sieci wod.-kan. i później inwestycję drogową. Własność działek jest gwarantem uzyskania pozwolenia na budowę sieci wod.-kan. na całym osiedlu Chopina. Brak wykupu działek może z kolei spowodować utratę części dofinansowania z Funduszu Spójności.

Zaproponowałem, aby od tej pory, po zakończeniu prac związanych z budową sieci wod.-kan., modernizować ulice kwartałami. I tak: w kwartałach ulic: Rolnicza, Armii Poznań, Warszawska i Jedności Robotniczej w 2014 roku przygotowana zostanie konieczna do przebudowy tych ulic dokumentacja techniczna. Na ten cel zarezerwowano w projekcie uchwały 350 000 zł. Kolejne inwestycje tego typu będą realizowane w kolejności zgodnej z rozbudową sieci wod.-kan. w ramach Funduszu Spójności. Takie działanie spowoduje duże oszczędności zarówno w projektowaniu jak i  budowie.

[obrazek]

Wiele zadań utworzono na wniosek mieszkańców. Sama koncepcja budowy tras ścieżek rowerowych łączących Łomianki z Warszawą, Kampinoskim Parkiem Narodowym i Czosnowem opiewa na kwotę 65 000 zł. Bardzo ważna z punktu widzenia gospodarki przestrzennej jest koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren naszej gminy (60 000 zł). Obie koncepcje będą elementem procedowanego obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W styczniu rozstrzygniemy konkurs na projekt budowy szkoły w Dąbrowie Leśnej (120 000 zł), obecnie uzyskujemy pozwolenie na rozbiórkę.
Z kolei w ramach 600 000 zł planuje się wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły w Dziekanowie Polskim, w tym wykonanie I etapu, który obejmuje budowę boiska szkolnego przy dofinansowaniu z LGD (złożono wniosek o dofinansowanie w kwocie 150 000 zł).
Przy szkole w Dziekanowie Leśnym powstanie także plac zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła”; Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej budowy w kwocie 63 850, przy czym całość opiewa na kwotę 230 000 zł.
Remontu doczeka się także hala sportowa w SP nr 1 w Łomiankach. Na ten cel zarezerwowano 480 000 zł.
W 2014 r. planujemy także (na wniosek KS Łomianki) opracowanie koncepcji budowy stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej za istniejącym boiskiem Orlik zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. I etap zakłada w przyszłości budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Na przygotowanie koncepcji i dokumentacji technicznej zarezerwowano 120 000 zł.

Priorytetem tej kadencji jest budowa sieci wod.-kan. W 2014 roku w projekcie uchwały budżetowej zarezerwowałem na ten cel z samego tylko budżetu gminy 9 mln zł (w ramach wydatków majątkowych). Przypomnę, że budowa sieci wod.-kan. zostanie sfinansowana ponadto ze środków unijnych, środków własnych ZWIK i kredytu, a w samym tylko w 2014 roku w ramach VII konkursu przeznaczymy łącznie na ten cel kwotę ponad 33 mln zł  Po podpisaniu umowy na kolejny VIII konkurs unijny, czyli na Kiełpin dodatkowo wydamy kwotę 12 mln zł.
(W br. otrzymaliśmy już 30.651.715,55 dotacji unijnej w 7 konkursie  i nadal czekamy na kolejną dotację  w kwocie 11 200 000 na Kiełpin w ramach 8 konkursu).

[obrazek]

Czy tak będzie ostatecznie wyglądał budżet Gminy Łomianki na rok 2014? To niestety zależy od radnych. Apeluję do Państwa o wsparcie moich działań służącym rozwojowi Łomianek. Zapraszam już teraz na sesję budżetową, o terminie której poinformuję Państwa za pośrednictwem „Gazety Łomiankowskiej.pl” i www.lomianki.pl.

Pełna treść projektu uchwały budżetowej Gminy Łomianki na 2014 rok dostępna jest w BIP na www.lomianki.pl w zakładce „Finanse i mienie”.

Burmistrz Łomianek,
Tomasz Dąbrowski


Do góry