Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image

Informacje

Aktualności » Co dalej z budżetem?

Co dalej z budżetem?

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego projekt uchwały budżetowej Gminy na 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Radni – jak zwykle – byli odmiennego zdania. Uchwała RIO

W przesłanych opiniach RIO (państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego) pozytywnie zaopiniowała przygotowany przez burmistrza projekt budżetu dla Łomianek. Skany pism – treść uchwał RIO - opublikowano 30 grudnia 2013 na www.lomianki.pl. Tego samego dnia, po południu, na sesji budżetowej radni opozycji wbrew logice „zakwestionowali” nie tylko projekt burmistrza, ale i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

[obrazek]
Tych zadań decyzją radnych nie da się w pełni zrealizować:

1. Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej od ul. Chopina  do ul. Brzegowej. Radni zabierając z budżetu 470 000 zł, pozbawili mieszkańców ul. Wiślanej, osiedla Łomianki Dolne, Łomianki Chopina, mieszkańców  budynków komunalnych przy ul. Fabrycznej oraz osiedla Ronson nadziei na chodnik i oświetlenie i tym samym  na bezpieczną drogę do pracy czy szkoły. (Zarezerwowane środki miały być przeznaczone w większości na wykupy działek i poszerzenie ul. Wiślanej.)

2. Budowa Al. Chopina. Radni zmniejszając o 1 024 150 zł (kwota na wykupy działek) na zadaniu pn. Budowa Al. Chopina, właściwie zafundowali mieszkańcom jednego z największych aktualnie osiedli w naszej gminie brak sieci wodno-kanalizacyjnej, a w dalszym etapie brak nawierzchni asfaltowej. Nie wykluczone, że tą decyzją radni przesądzili także kwestię dofinansowania budowy sieci dla osiedla Chopina otrzymaną z Funduszu Spójności.

3. Budowa ul. Mokrej oraz budowa ul. Lutza. W obu tych przypadkach radni nie zgodzili się na wykonanie dokumentacji i mieszkańcy dalej będą jeździć po dziurach, za co mogą podziękować radnym opozycji. Burmistrz Łomianek zaplanował na ten rok wykonanie potrzebnej dokumentacji przebudowy obu ulic (180 000 zł). Mieszkańcy obu ulic zadeklarowali współfinansowanie tych inwestycji.

4. Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych. Wbrew woli i opinii mieszkańców prawdopodobnie nie powstanie koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych. A szkoda! W poprzednim roku gmina przystąpiła do zmiany studium gminy i niezbędnym byłoby wpisanie takich wariantów tras do tego dokumentu, łącząc naszą sieć ze ścieżkami Warszawy, KPN i Czosnowa. Pozwoliłoby to zarezerwować miejsce na odseparowane od ruchu kołowego i  wydzielone ścieżki rowerowe, a także określenie standardów ścieżek rowerowych zgodnych z przepisami i nowoczesnymi potrzebami rowerzystów.

5. Plac zabaw przy szkole w Dziekanowie Leśnym z programu „Radosna szkoła” - zabrana przez opozycję z dochodów budżetu dotacja 68 000 zł pochodzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a to już jest niezgodne z prawem. Oznacza to, że plac zabaw przy tej szkole nie powstanie.

6. Boisko przy szkole w Dziekanowie Polskim. Gminny wniosek na dofinansowanie tej inwestycji z Lokalnej Grupy Działania w kategorii "Odnowa i rozwój wsi" zakwalifikowany został na 4 miejscu i otrzymał 150 000 zł dotacji. Prawdopodobnie dotacja ta przepadnie.

7. Koncepcja Stadionu Miejskiego w Łomiankach. Na wniosek KS Łomianki burmistrz wprowadził ww. zadanie; w pierwszym etapie planowane było wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Wiślaną i Fabryczną, zgodnie z obowiązującym MPZP, i wykonanie projektu budowlanego do budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

8.  Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym w Kiełpinie – zmniejszono wartość o 50 000 zł. To niewystarczająca kwota nawet na realizację zadania etapowo.

9. Budowa i modernizacja placów zabaw. Prawdopodobnie planowany na ten rok plac zabaw w Dąbrowie Zachodniej nie powstanie. Opozycja zmniejszyła wartość zadania o 70 000 zł.

10. Rekultywacja Jeziora Fabrycznego i rewitalizacja parku przy jeziorze. Zgodnie z decyzją RDOŚ w Warszawie, należy do końca bieżącego roku wykonać rekultywację terenu w obrębie jeziora. Zmniejszenie przez radnych opozycji planowanych wydatków do kwoty 40 000 zł blokuje wykonanie niezbędnej dokumentacji.

[obrazek]

Inne propozycje radnych, których wykonanie jest niemożliwe:

Budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej.
Obecnie czekamy na II weryfikację wniosku złożonego do WFOŚGiW w ramach 8. konkursu FS, który zakłada budowę sieci wod-kan m.in. w tej ulicy (w latach 2014-2015).
Nie ma uzasadnienia ekonomicznego jakakolwiek przebudowa tej ulicy przed budową sieci. Poza tym budowa odwodnienia jest zasadna w urządzonej już drodze, a nie w drodze, która wymaga jednoczesnego wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni z normatywnymi spadkami, aby prawidłowo funkcjonował system odprowadzający wody deszczowe.

Budowa pętli dla linii ŁZ – Kołłątaja (70 000 zł).
W tej sprawie niejednokrotnie wypowiadał się Prezes KMŁ, Bogdan Marcińczyk (także na łamach naszego dwutygodnika - GŁ.pl nr 40 z 6 grudnia 2013). Udowodnił wszystkim, że inicjatywa radnego Tomasza Rusinka to nic innego jak „(…) zablokowanie środków na inwestycję, której realizacja w tym miejscu jest niemożliwa ze względów technicznych i prawnych, może spowodować opóźnienie ustanowienia pętli w tym rejonie." Prezes Marcińczyk udowodnił wszystkim, a radni i tak swoje…

Wykonanie oświetlenia drogi opaskowej wzdłuż ul. Kolejowej (2 zadania).
Niegospodarnością jest wydatkowanie środków na oświetlenie tzw. opasek wzdłuż Kolejowej (w sumie 300 000 zł), gdy Premier RP, Donald Tusk już od dłuższego czasu zapowiada kompleksową przebudowę tej drogi krajowej na naszym odcinku.

Dla części radnych będących przez całą kadencję w opozycji do burmistrza Dąbrowskiego priorytetem jest szkoła w Sadowej. Zwiększając wartość zadania do kwoty 951 000 zł, część radnych chce koniecznie rozbudowywać szkołę, choć nie ma to merytorycznego uzasadnienia. Szkoda, że nikt nie zatroszczył się w tym względzie o uczniów z przepełnionej SP w Dziekanowie Leśnym i przede wszystkim SP nr 1 w Łomiankach (blisko 1000 uczniów, uczących się na 2 zmiany!). Warto w tym miejscu także dodać, że uczniom SP w Łomiankach odebrano część pieniędzy przeznaczonych na „Poprawę stanu infrastruktury sportowej”, tj. remont hali sportowej.

Realizacja II etapu budowy wielofunkcyjnego boiska w Dziekanowie Bajkowym.
Zadanie zakłada wybudowanie parkingu na 10 samochodów(!) i kawałka chodnika za kwotę 80 000 zł.

Wdzięczni „swoim radnym” mogą być za to mieszkańcy ulic: Majowej czy Jagodowej.
Radni: Piotr Iwaszko, Henryk Staniak postarali się zabezpieczyć w budżecie środki na inwestycje w ulicach, przy których mieszkają.

Nie bez znaczenia jest fakt, że wniosek radnych do projektu uchwały budżetowej wprowadza pewne zamieszanie, co do nazw zadań inwestycyjnych. Trudno ocenić: czy wprowadzane zadania mają stanowić zupełnie nowe inwestycje czy kontynuację już istniejących, na które wydatkowane były środki.

Jaki cel mieli radni opozycji zgłaszający swoje wnioski dopiero na sesji 30 grudnia ub.r., omijając całą procedurę uchwalania budżetu gminy, którą sami podjęli 25 października 2012 roku (Uchwała XXXIV/194/2012)?
Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko odwołać się do mieszkańców naszej gminy. Czy absurdalne i niezgodne z prawem propozycje radnych na pewno wychodzą naprzeciw Państwa oczekiwaniom?

Piotr Rusiecki
Zastępca Burmistrza Łomianek


Do góry