Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image

Kalendarium

Od 22 czerwca (sobota) do 1 września (niedziela)

[obrazek]

Grafik zajęć teoretycznych współfinansowanych przez Gminę Łomianki i realizowanych przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki.

Od 1 lipca

[obrazek]

Rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego na świadczenie wychowawcze 500 +, świadczenie „Dobry Start” 300 +, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

od 16.08 do 15.09

[obrazek]

Wystawa "Tam na strychu w Łomiankach"

21, 22, 24 sierpnia

[obrazek]

Rodzinne gotowanie - bezpłatne warsztaty kulinarne

21 sierpnia (środa)

[obrazek]

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

23 sierpnia (piątek)

[obrazek]

Grupa wsparcia dla seniorów

23 sierpnia (piątek)

[obrazek]

Koncert jubileuszowy Ireny Santor

23 sierpnia (piątek)

[obrazek]

Letnie Kino Plenerowe „Millerowie”

24 sierpnia (sobota)

[obrazek]

Letnia potańcówka w Dziekanowie Leśnym, plac przy szkole, za konsoletą Marek Sierocki

25 sierpnia (niedziela)

[obrazek]

Dożynki sołectw Dziekanów Polski i Dziekanów Nowy

25 sierpnia (niedziela)

[obrazek]

Piknik organizowany przez Osiedle Baczyńskiego

27 sierpnia (wtorek)

[obrazek]

Posiedzenie Komisji Budżetowej

1 września (niedziela)

[obrazek]

80 Rocznica wybuchu II wojny światowej

2 września (poniedziałek)

[obrazek]

Dyżur Radnego Rady Miejskiej Andrzeja Grafa

3 września (wtorek)

[obrazek]

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Salwowskiego

3 września (wtorek)

[obrazek]

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Pszczółkowskiej

8 września (niedziela)

[obrazek]

Rajd rowerowy

8 września - 5 października

[obrazek]

Dni Dąbrowy

14 września (sobota)

[obrazek]

Teatr na Grzybowej

15 września (niedziela)

[obrazek]

5.Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy

[obrazek]

Informacje

Aktualności » Konieczne zmiany w budżecie na wnioski mieszkańców!

Konieczne zmiany w budżecie na wnioski mieszkańców!

W związku z koniecznością realizacji wielu pilnych zadań inwestycyjnych w naszej gminie, Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawi projekt zmian w obowiązującej w 2014 roku uchwale budżetowej Gminy Łomianki.

Zmiany w budżecie są wolą mieszkańców Łomianek oraz zarządów osiedli, wyrażoną na niedawnych spotkaniach z burmistrzem w sprawie podziału środków budżetowych. Na tych spotkaniach burmistrz został zobowiązany do przeprowadzenia nowych inwestycji, a także korekt w istniejących zadaniach budżetowych. Mieszkańcy wnioskowali o wprowadzenie do budżetu zmian, wynikających z potrzeb poszczególnych osiedli. Burmistrz pozytywnie przyjął wszelkie uwagi mieszkańców i zgodnie z deklaracją przedstawi zmiany w budżecie na ten rok Radzie Miejskiej w Łomiankach.

W najbliższym czasie po zwołaniu sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej poinformujemy mieszkańców o  terminie sesji.
 
Wnioski mieszkańców i najważniejsze zmiany:

1. Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej (zad. 67/07). Zwiększa się kwotę zadania do 400.000 zł, co umożliwi: wykup gruntu pod poszerzenie i budowę chodnika oraz oświetlenia. Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Łomianki Pawłowo.

2. Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia (Zad. 3/12). Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 130.000 zł do kwoty 220.000 zł. Zabezpieczona dziś w budżecie jest niewystarczająca do wykonania w 2014 r. I. etapu robót polegających na budowie chodnika. Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Łomianki Pawłowo.

3. Budowa ul. Baonu Zośka zad. 23/09.  Zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 100.000 zł do kwoty 150.000 zł. W roku bieżącym planuje się rozpoczęcie robót, a należy także zabezpieczyć środki finansowe na odszkodowania za nieruchomości, zgodnie z procedurą ZRID. Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Łomianki Górne.

[obrazek]

Budowa kanalizacji w ul. Baonu Zośka - listopad 2012 r.

4. Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania zad. 2/12. Brak jest pozwolenia na budowę. Do Wojewody Mazowieckiego wpłynęło odwołanie mieszkańca od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Do czasu uzyskania pozwolenia na budowę odkłada się jej realizację.

5. Budowa ul. Krokusa (zad. 11/12). Zwiększa się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 66.024 zł do kwoty 271.510 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację robót rozpoczętych w 2013 r., na podstawie podpisanej umowy oraz wykonanie robót na doprojektowanym odcinku drogi, na które wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę.  Wniosek mieszkańców Dąbrowy Zachodniej.

6. Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni - Zad. 1/13. Z uwagi na fakt, że w roku 2014 planuje się wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją ww. inwestycji, uwzględniając wartość kosztorysu inwestorskiego, dokonuje się zwiększenia o kwotę 112.140 zł do kwoty 440.000 zł. Wniosek mieszkańców osiedla Prochownia.

7. Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań - ul. Warszawska -  ul. Jedności Robotniczej) – opracowanie dokumentacji technicznej (zad. 2/14), w trybie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej  za cenę  poniżej planowanej. W przetargu tym 16 firm złożyło swoje oferty. W związku z tym zasadnym jest zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2014 o kwotę 200.000 zł do kwoty 150.000 zł.

8. Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki – zad. 6/14. W związku z rozpoczęciem prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego konieczne jest ww. opracowanie. Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 10.000 zł do kwoty 40.000 zł.

9. Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa) (zad. 7/14). Z uwagi na zły stan techniczny ulic w Dąbrowie Rajskiej i zakończenie budowy sieci wodno kanalizacyjnej w tym rejonie mieszkańcy wnoszą o rozszerzenie zadania o wszystkie ulice na osiedlu i wykonanie opracowań projektowo – kosztorysowych. W związku z tym zwiększa się  łączną wartość zadania o kwotę 50.000 zł do kwoty 150.000 zł, a co za tym idzie zwiększa się  planowane wydatki na rok 2014. Wniosek zarządu osiedla Dąbrowa Rajska i mieszkańców.

[obrazek]

ul. Sasanki już wyremontowana!

10. Budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej - Zad. 13/14.  W związku z otrzymaniem dotacji unijnej z  8 konkurs dla Kiełpina w ramach Funduszu Spójności budowę ulicy planuje się rozpocząć po zakończeniu budowy sieci wodno kanalizacyjnej . Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 10.000 zł.

11. Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr w. 20 (Zad.15/14). Na wniosek mieszkańców i zarządu MBS tworzy się nowe zadanie. Do końca 2014 roku, planuje się wykonanie robót budowlanych. Chęć partycypacji w kosztach w wysokości 50% wyraził MBS w Łomiankach.

12. Budowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Kościelna Droga – opracowanie dokumentacji technicznej (Zad. 16/14). Opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę drogi. Nowe zadanie w budżecie - 50.000 zł. Wniosek sołtysa Sołectwa Chopina.

13. Nowe zadanie Przebudowa ul. Działkowej – opracowanie dokumentacji technicznej (Zad. 17/14). W ulicy Działkowej wykonane zostały roboty wodno kanalizacyjne, mając pełną infrastrukturę podziemną możliwa jest realizacja zadania. Koszt 50.000 zł. Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Łomianki Centralne.

[obrazek]

14. Przebudowa ulic: Spokojnej oraz Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej – opracowanie dokumentacji - Zad. 18/14. Nowe zadanie na kwotę 50.000 zł. Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Łomianki Pawłowo.

15. Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20 - Zad. 19/14. Planuje się w roku 2014 wykonanie prac modernizacyjnych ww. budynku, w celu podniesienia parametrów użytkowych obiektu – 60.000 zł.  Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Dąbrowa Leśna.

16. Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym (Zad. 19/12). Ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie nie jest możliwe wykonanie zadania  w 2014 r.  I etapu robót, polega na budowie oświetlenia. Zwiększa się zatem łączną wartości zadania o kwotę 50.000 zł do kwoty 119.680 zł.

17. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki (Zad. 23/14).. W celu realnej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, należy rozpocząć prace związane z budową systemu monitoringu. Wniosek mieszkańców osiedla Dąbrowa Zachodnia.

W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, natomiast w latach 2015 – 2016 budowę. Łączna wartość zadania będzie opiewać na kwotę 400.000 zł, a monitoring obejmować będzie zarówno Dąbrowę jak i Łomianki. Temu tematowi poświęcona była m.in. Debata o bezpieczeństwie (26 marca 2014 r.).

18. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej
- zad. 41/09. W roku bieżącym zaplanowano aktualizację opracowania projektowo – kosztorysowego, a co za tym idzie zmniejsza się planowane wydatki  na rok 2014 o kwotę 945.000 zł do kwoty 6.000 zł.

19. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły
- zad. 32/11. Zmniejsza się wartość planowanych wydatków w roku bieżącym o 150.000 zł. Kwota ta pozwoli w tym roku na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę szkoły.

20. Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej (Zad. 20/13). Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 500.000 zł do kwoty 706.150 zł.
Do końca roku planuje się wykonanie wielobranżowego opracowania projektowo – kosztorysowego na budowę szkoły. Ze względu na stan budynku należy natychmiast wykonać roboty rozbiórkowe a w związku z tym zwiększyć zabezpieczoną kwotę w budżecie. Wniosek mieszkańców osiedla Dąbrowa Leśna.

[obrazek]

projekt Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej (wizualizacja)

[obrazek]

21. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach w zakresie wykonania wiatrołapu (Zad. 24/14).  Utworzone zostało nowe zadanie opiewające na łączną kwotę 60.000 zł, z czego w 2014 r. na projekt przeznaczone zostanie 10.000 zł. Wniosek Dyrektor Szkoły i rodziców uczniów dotyczy rozbudowy szkoły.

22. Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka - Zad. 13/12. Zwiększa się  planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 5.000 zł do kwoty 71.000 zł, w związku z koniecznością zlecenia zewnętrznego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z pozwoleniem na budowę. Wniosek mieszkańców sołectwa.

23. Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka - Zad. 14/12. W związku z decyzją Premiera Donalda Tuska, o modernizacji ul. Kolejowej do czasu uzyskania dokumentacji o zakresie opracowania , zmniejsza się  planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 150.000 zł. Nie jest zasadne budowanie oświetlenia i innych inwestycji na terenie należącym do GDDKiA , nie znając szczegółowych rozwiązań projektowych przebudowy i wydatkowanie środków na ten cel.

24. Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kołłątaja - Zad. 10/13. W związku z decyzją Premiera Donalda Tuska, o modernizacji ul. Kolejowej do czasu uzyskania dokumentacji o zakresie opracowania , zmniejsza się  planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 150.000 zł. Nie jest zasadne budowanie oświetlenia i innych inwestycji na terenie należącym do GDDKiA , nie znając szczegółowych rozwiązań projektowych przebudowy i wydatkowanie środków na ten cel.

25. Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej
(Zad. 11/13).  Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 15.000 zł do kwoty 60.010 zł na zadaniu. W związku z planem wykonania elektrycznych robót budowlanych, uwzględniając wartość kosztorysu inwestorskiego oraz konieczność zlecenia zewnętrznego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z pozwoleniem na budowę.

26. Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej (Zad. 12/13). Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 44.000 zł do kwoty 102.285 zł, co zapewni możliwość realizacji zadania.

[obrazek]

ul. Jesionowa

27. Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej (Zad. 13/13).  Zwiększa się wartość zadania o kwotę 94.000 zł do kwoty 291.890 zł, aby można było zrealizować ww. inwestycję.

28. Wykonanie oświetlenia ul. Jeziornej w obrębie jeziora Pawłowskiego – opracowanie dokumentacji - Zad. 25/14. Planuje się wydatki na rok 2014 w kwocie 20.000 zł i wykonanie prac projektowych budowy brakującego w obrębie jeziora Pawłowskiego oświetlenia. Nowe zadanie na wniosek zarządu osiedla Łomianki Pawłowo i mieszkańców.

29. Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica na odcinku od ul. Włościańskiej do ul. Skrzetuskiego (Zad. 26/14). Okres realizacji zadania rozłoży się na lata 2014-2015. Łączna wartość zadania to 90.000 zł, a planowane wydatki na rok 2014 to 20.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie oświetlenia ulicznego. W 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, a w 2015 r. roboty budowlane oświetleniowe. Wniosek zarządu  osiedla Łomianki Trylogia i mieszkańców.  

30. Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego w obrębie Osiedla Łomianki Górne – opracowanie dokumentacji - Zad. 27/14. Planuje się w roku 2014 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych w obrębie ulic m.in. Sierakowska, Staszica, Przygodna, Konarskiego. Koszt 20.000 zł. Wniosek mieszkańców osiedla Łomianki Górne.

31. Budowa i modernizacja placów zabaw (Zad. 16/09). W związku z planem wykonania modernizacji istniejących placów zabaw z funduszy sołeckich a także z utworzeniem nowego placu zabaw na ternie Dąbrowy Zachodniej, konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie opracowania projektowo – kosztorysowego oraz wykonanie prac. Zwiększa się zatem planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 137.430 zł. Wniosek mieszkańców korzystających z placów zabaw.

[obrazek]

W 2013 roku zmodernizowano plac zabaw w Burakowie.

32. Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski - Zad. 15/13. Zwiększa się  łączną wartość zadania o kwotę 40.000 zł do kwoty 110.000 zł. W związku z bezpłatnym przejęciem działki od ANR, gmina zobowiązała się do urządzenia na tym terenie ogródka jordanowskiego. Zabezpieczona kwota pozwoli na wywiązanie się z umowy.  

33. Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy – (dwa etapy) Zad. 29/12. W związku z koniecznością realizacji innych (pilniejszych!) zadań inwestycyjnych, zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 80.000 zł.

34. Koncepcja budowy stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej – zad. 29/14. Zadanie na realizację koncepcji a później uzyskanie projektu budowlanego na pełnowymiarowe sztuczne boisko piłkarskie dla dzieci i młodzieży z terenu Łomianek o wartości 120.000 zł. Zadanie na wniosek mieszkańców Łomianek oraz zarządu Klubu Sportowego Łomianki. 


Do góry