Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Komunikaty » Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

[obrazek]

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2017/2018.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2017/2018

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6lat.

Dziecko sześcioletnie,na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2014r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego we wniosku, Burmistrz Łomianek,wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej,który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

1.       Informacje ogólne

·        W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Łomiankach:

-       dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2011),

oraz

-       dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

a)     dzieci 3-4-5 letnie biorą udział w rekrutacji do przedszkoli:

- Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1

- Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51

- Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65;

Przedszkola pracują w godzinach od 7.00 do 17.00.

b)     dzieci 6 letnie (urodzone w 2011 roku) biorą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31

- w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6

- w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 453

- w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma rejonizacji jednak wskazane jest, żeby składać wniosek jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych czynne będą 5 godzin (nie jest wykluczona praca oddziałów przedszkolnych na drugą zmianę).

 

 •  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Łomianki mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będziedy sponowała wolnymi miejscami.
 •  Postępowania rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, do której prowadzony jest nabór z wyjątkiem rekrutacji do nowej szkoły.
 • Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego w nowej szkole – Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 będzie prowadziła komisja powołana w Gimnazjum nr 1 w Łomiankach przy ul. Staszica 2(od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Staszica 2 powstała po przekształceniu Gimnazjum nr 1).
 •  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
  przez Burmistrza Łomianek w Zarządzeniu nr RKA.0050.66.2017 z dnia 5 kwietnia2017 r.

  Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  rodzice składają wnioski – od 7 do 21 kwietnia 2017 r.
  W załącznikach do ww.zarządzenia Burmistrza określone zostały szczegółowe terminy postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających. Terminy rekrutacji uzupełniających są inne w każdym przedszkolu, ponieważ komisje rekrutacyjne w przedszkolach będą pracowały podczas dyżuru przedszkola.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

2.       Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 31marca do 6 kwietnia 2017 r.

3.       Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Jeżeli liczba kandydatów chętnych do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równa liczbie miejsc jakimi dysponuje placówka, komisja rekrutacyjna przyjmuje wszystkich kandydatów i na tym kończy się proces rekrutacji.  

I etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, większej niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (określone w ustawie Prawo oświatowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – 20 punktów.

II etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata (tzw. "kryteria samorządowe").

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2017/2018 do samorządowych przedszkoli stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 1.

Tabela 1. Kryteria rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

l.p.

kryterium

liczba punktów

dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1

Dochód na członka rodziny

15

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o dochodzie na członka rodziny

2

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

10

Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

3

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

15

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

4

Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

10

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

5

Dziecko, którego rodzeństwo będzie  kontynuowało w danym roku szkolnym edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu

5

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym

6

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi, co najmniej 8 godzin

5

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2017/2018 do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 2.

 

Tabela 2. Kryteria naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

l.p.

kryterium

liczba punktów

dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1

Dochód na członka rodziny

15

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o dochodzie na członka rodziny

2

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

10

Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

3

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

15

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

4

Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

10

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

5

Dziecko, którego rodzeństwo będzie  kontynuowało w danym roku szkolnym edukację w tej samej szkole

5

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym

6

Deklarowany czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi 5 godzin

5

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

Do potwierdzenia ww. kryteriów stosuje się oświadczenia według wzorów określonych w uchwale Nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r.

a)       Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata – wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;

b)       Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata – wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;

c)       Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego– wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;

d)       Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły/przedszkola – wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;

e)       Oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkoli –wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

1) składanie wniosków wraz z załącznikami –od 7 do 21 kwietnia 2017 r.

2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 19 maja 2017 r. o godz. 14.00

Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn.złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

3) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do jednego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do 26 maja 2017 r.

4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 31 maja 2017 r. o godz. 14.00.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Nr RKA.0050.66.017 z dnia 5kwietnia 2017 r.

Wzory wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały określone przez Burmistrza Łomianek Zarządzeniem Nr RKA.0050.69.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

a)  W załączniku nr 1 do ww. zarządzenia określono wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego w Gminie Łomianki – wniosek do pobrania TUTAJ,

b) W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia określono wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Gminie Łomianki – wniosek do pobrania TUTAJ.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”(art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Wnioski należy składać w przedszkolu/szkole do której prowadzona jest rekrutacja, z wyjątkiem nowej szkoły.

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul.Partyzantów 31 należy składać w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Łomiankach przy ul. Staszica 2.


[obrazek]

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łomianki na rok szkolny 2017/2018.


Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Prawem oświatowym "Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia".

Informacje ogólne


Do klas I przyjmowane są:
a) dzieci 7-letnie (urodzone w 2010 roku) - objęte obowiązkiem szkolnym
b) dzieci 6-letnie (urodzone w 2011 roku) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:
- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art.82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko, które w roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa wyżej,składa się do dyrektora szkoły w terminie do 14 kwietnia 2017 r.

Zasady przyjęć

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (według nowych obwodów określonych w Uchwale Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – obwody dostępne TUTAJ) będą prowadzone od 7 do 21 kwietnia 2017 r.

Rodzice składają zgłoszenie – kartę zapisu do klasy I szkoły podstawowej w sekretariacie danej szkoły, z wyjątkiem zapisów do nowej szkoły.

Zapisy do klasy I nowej szkoły – Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 będą prowadzone w Gimnazjum nr 1 w Łomiankach przy ul.Staszica 2 (od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Staszica 2powstała po przekształceniu Gimnazjum nr 1). Karty zapisu do SP nr 2 należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum nr 1 przy ul. Staszica 2.

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 2 będą prowadzone w Gimnazjum nr 1 w Łomiankach przy ul. Staszica 2.

Wzór Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej w Gminie Łomianki został określony przez Burmistrza Łomianek Zarządzeniem Nr RKA.0050.68.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.– Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej dostępne jest TUTAJ.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli.

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.

L.p.

kryterium

liczba punktów

dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszczające do Szkoły Podstawowej, do której składany jest wniosek

10

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

 

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

 

15

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów  jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

10

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

4.

Dzieci zamieszkałe w rejonach innych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki

5

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów


Do potwierdzenia ww. kryteriów stosuje się oświadczenia według wzorów określonych w uchwale Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r.

 • Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
 • Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
 • Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie innej  szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Łomianki - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów spoza obwodu szkoły zostały określone przez Burmistrza Łomianek w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr RKA.0050.66.2017 z dnia 5 kwietnia2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
1) składanie wniosków wraz z załącznikami – od 4 do 12 maja 2017 r.
2) weryfikacja przez komisję wniosków – do 19 maja 2017 r.
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 9 czerwca 2017 r. o godz. 14.00
Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego,jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 
4)  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej – do 14 czerwca 2017 r.
5)  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 20 czerwca 2017 r. o godz. 14.00

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Nr RKA.0050.66.2017 Burmistrza Łomianek z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej został określony przez Burmistrza Łomianek Zarządzeniem nr RKA.0050.69.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. - wniosek dostępny jest TUTAJ.

Wniosek podpisują rodzice/prawni opiekunowie. Do wniosku dołącza się określone w uchwale Rady Miejskiej w Łomiankach oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Informacje dotyczące REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH I  DWUJĘZYCZNYCH będą podane w terminie późniejszym.

Do góry