Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Kalendarium » 27 kwietnia

XXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach
27 kwietnia, godz. 8.30

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 roku zwołuję XXV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 kwietnia 2017 roku (czwartek), o godz. 08.30 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1.    zmiany Uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków,
2.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków,
3.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap I,
4.    przystąpienia do Związku Miast Polskich,
5.    przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020,
6.    nadania Statutu Integracyjnemu Centrum Dydaktyczno Sportowemu w Łomiankach,
7.    nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Łomiankach,
8.    ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury w Łomiankach,
9.    regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki,
10.    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11.    określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat,
12.    określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
13.    wyrażenia zgody na nabycie działki na rzecz Gminy Łomianki,
14.    nadania nazwy ulicy.

IV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.
V. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VII. Zamknięcie obrad sesji.

Tadeusz Krzystecki
Przewodniczący Rady Miejskiej


Do góry