Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Kalendarium » 27 lipca

XXX Sesja Rady Miejskiej
27 lipca, godz. 9.00


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 roku zwołuję XXX Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku (czwartek), o godz. 09.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 1
2. odstąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej w granicach rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpińskie”
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 2
3. projektu zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

4. zmiany Uchwały Nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
5. zmiany Uchwały Nr XIV/172/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
6. zwolnień od podatku od nieruchomości
7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki
8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki
9. wyrażenia zgody na nabycie działek na rzecz Gminy Łomianki
10. wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki
11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni korytarza pod przenośny sklep znajdujący się na parterze w budynku Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ulicy Staszica 2 na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą
IV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.
V. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VII. Zamknięcie obrad sesji.


Tadeusz Krystecki,
Przewodniczący Rady Miejskiej


Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach zwołanej na dzień 27 lipca 2017 roku następujących projektów uchwał w sprawie:

1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-2024
3. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki 
4. zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 
5. przyjęcia do realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomianki na lata 2017-2023" 
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 5
6. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek
7. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek

Tomasz Dąbrowski,
Burmistrz Łomianek


Do góry