Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Kalendarium » 16 listopada

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach
16 listopada, godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 roku zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku (czwartek), o godz. 09.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I Otwarcie obrad.
II Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
III Podjęcie uchwał w sprawie:

1.    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki,
2.    dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
3.    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
4.    programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5.    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki,
6.    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy dzierżawy,
7.    zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 2,

8.    wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich”.
IV Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.
V Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
VI Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VII Zamknięcie obrad sesji.

Tadeusz Krystecki,
Przewodniczący Rady Miejskiej

------

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach zwołanej na dzień 26 października 2017 roku następujących projektów uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy m. st. Warszawa, Gminą Łomianki, Gminą Czosnów i Gminą Izabelin na wykonywanie zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego,

2. przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki na lata 2017 - 2020, z uwzględnieniem lat 2021 - 2024,
3. zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łomianki, w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki na lata 2017 - 2020, z uwzględnieniem lat 2021 - 2024.

Piotr Rusiecki,
Zastępca Burmistrza Łomianek


Do góry