Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Aktualności » W trosce o świeże powietrze: wymień swój piec!

W trosce o świeże powietrze: wymień swój piec!

Gmina Łomianki w imieniu swoich mieszkańców planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła zwiększające efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię.

[obrazek]

Wspierane będą inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. Priorytetowo będą wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. Zgodnie z wytycznymi dofinansowanie w formie dotacji wyniesie do 80% kosztów kwalifikowanych (tj. podlegające refundacji ze środków Unii Europejskiej). Uczestnicy projektu będą zobowiązani do pokrycia minimum 20% kosztów kwalifikowalnych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych (tzn. nie podlegające refundacji ze środków Unii Europejskiej) w ramach projektu. Wysokość udziału środków własnych mieszkańców, termin ich wpłaty oraz warunki realizacji zadania zostaną określone w odrębnej umowie z Gminą Łomianki. Rzeczywista wartość udziału środków własnych mieszańców będzie określona po wyłonieniu dostawcy urządzeń.

Do kosztów kwalifikowalnych, w min. 20% pokrywanych ze środków własnych mieszkańców, należą:
• wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub  kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę,
• przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby projektu.
W przypadku dofinansowania kotłów opalanych paliwami stałymi (np. drewno, pellet) muszą one spełniać następujące warunki:
• kotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących),
• kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Do kosztów niekwalifikowalnych, w 100% pokrywanych ze środków własnych mieszkańców, należą:
• wydatki poniesione na sieci przewodów wraz z armaturą oraz odbiorniki ciepła (wewnętrzna infrastruktura grzewcza wraz z grzejnikami),
• wydatki na termomodernizację budynku.

[obrazek]

Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje projektu będzie przeprowadzenie audytów energetycznych lub otrzymanie świadectw energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych. Preferencje udziału w projekcie będą miały gospodarstwa domowe z aktualnym audytem lub świadectwem energetycznym. Dla tych mieszkańców, którzy nie posiadają audytu lub świadectwa energetycznego budynku, a zakwalifikują się do udziału w projekcie, Urząd Miejski w Łomiankach sfinansuje uzyskanie takiego dokumentu.

Uzyskanie audytu lub świadectwa energetycznego może wiązań się z udostępnieniem budynku osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia na czas zebrania niezbędnych informacji łącznie z podstawową dokumentacją techniczną budynku (projekt budowlany, użyte materiały budowlane, rodzaj instalacji, zestawienie kosztów dotychczasowego sposobu ogrzewania, itp.). Audyt lub świadectwo energetyczne będzie podstawą do określenia, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe będzie uzyskanie opłacalnej oszczędności energii budynku. Standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia musi być potwierdzony spełnieniem warunku obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. wskazanego w par 329 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymiana urządzeń grzewczych kwalifikuje się do dofinansowania pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Projekty uwzględniające wymianę/modernizację urządzeń grzewczych opalanych na biomasę powinny być zgodne z programami ochrony powietrza.

[obrazek]

Udział w projekcie będzie wiązał się z szeregiem obowiązków jego uczestników:
• na potrzeby prawidłowej realizacji projektu konieczne będzie użyczenie Gminie Łomianki części nieruchomości w celu dokonania ewentualnych czynności wynikających z Prawa Budowlanego (prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie stosownych zgłoszeń i pozwoleń administracyjnych);
• uczestnicy nie będą mieli wpływu na ostateczny wybór producenta, modelu, marki urządzeń i instalacji, a także wykonawcy prac instalacyjnych, montażowych i serwisowych;
• realizacja projektu będzie wiązała się z utrudnieniami związanymi z przeprowadzeniem prac montażowych (ingerencja w ściany, podłogi, sufity);
• dofinansowana infrastruktura po zakończeniu realizacji projektu będzie własnością Gminy Łomianki przez 5 lat od dnia rozliczenia ostatecznego projektu, a uczestnicy projektu będą przez ten czas jej użytkownikami. Wiążę się to z koniecznością udostępniania infrastruktury przez cały okres trwałości na potrzeby przeglądów serwisowych i gwarancyjnych, a także wszelkiej kontroli;
• uczestnicy będą zobowiązani do zgłaszania wszelkich usterek oraz awarii w trakcie użytkowania instalacji w celu utrzymania warunków gwarancji, przy jednoczesnym założeniu, iż koszty nieuzasadnionych zgłoszeń lub zawinionych usterek będą pokrywane przez użytkownika.

W ramach projektu nie przewiduje się uczestnictwa tych gospodarstw domowych, w których prowadzona lub zarejestrowana jest działalność gospodarcza.

Mieszkańcy, którzy w latach ubiegłych otrzymali dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do instalacji solarnych we współpracy z Gminą Łomianki, będą mogli ubiegać się o uczestnictwo w projekcie wymiany indywidualnych źródeł ciepła pod warunkiem braku jakiekolwiek ingerencji w dofinansowaną już infrastrukturę solarną.

Chętnych zapraszamy do wypełniania Deklaracji uczestnictwa dostępnej na www.lomianki.pl - TUTAJ oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115. Wypełnione deklaracje należy wysłać drogą mailową pod adres umig@lomianki.pl (skan podpisanej deklaracji), bądź składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 do 28 lutego 2018 r.

POBIERZ DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA

AJ, MA, 08.01.2018


Do góry