Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Komunikaty » Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:
•    dzieci 7 letnie (urodzone w 2011 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym
•    dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:
- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko, któremu w roku szkolnym 2017/2018 Burmistrz Łomianek wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny
w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa wyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 23 marca 2018 r.
     
Zasady przyjęć  

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

- Uchwała Nr XXIV/307/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe -  TUTAJ

- Uchwała Nr XXXIII/383/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe - TUTAJ

Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (według nowych obwodów z 2017 r.) będą prowadzone od 16 do 30 marca 2018 r.

Rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w sekretariacie danej szkoły.

Wzór Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej w Gminie Łomianki został określony przez Burmistrza Łomianek Zarządzeniem Nr RKA.0050.20.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.– Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej dostępne jest TUTAJ.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2018/2019 do klas I szkół podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli.

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół

[obrazek]

Do potwierdzenia ww. kryteriów stosuje się oświadczenia według wzorów określonych w uchwale Nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r.

a) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
b) Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ,
c) Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
d) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły/przedszkola - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
e) Oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkolu - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1) składanie wniosków wraz z załącznikami – od 9 do 20 kwietnia 2018 r.
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 17 maja 2018 r. o godz. 14.00
Kandydat zostanie  zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 
3)  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej – do 24 maja 2018 r.
4)  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 30 maja 2018 r. o godz. 14.00

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające
w terminach określonych w Zarządzeniu Nr RKA.0050.18.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej został określony przez Burmistrza Łomianek Zarządzeniem nr RKA.0050.19.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. - wniosek dostępny jest TUTAJ.

Wniosek podpisuje oboje rodziców/prawnych opiekunów. Do wniosku dołącza się określone w uchwale Rady Miejskiej w Łomiankach oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe)

Wnioski należy składać w szkole, do której prowadzona jest rekrutacja.

Informacje dotyczące REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH I  DWUJĘZYCZNYCH będą podane w terminie późniejszym.

[obrazek]
fot. freepik.com


Do góry