Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Komunikaty » Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego we wniosku, Burmistrz Łomianek, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Informacje ogólne
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Łomianki:
- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),
      oraz
- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
1)    dzieci 3-4-5 letnie biorą udział w rekrutacji do przedszkoli:
a)    Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1
b)    Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51
c)    Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65
d)    Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8;
Przedszkola pracują w godzinach od 7.00 do 17.00.
2)    dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 roku) biorą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
a)    w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73
b)    w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31
c)    w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6
d)    w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 453
e)    w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma rejonizacji jednak wskazane jest, żeby składać wniosek jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych czynne będą 5 godzin (nie jest wykluczona praca oddziałów przedszkolnych na drugą zmianę).

•    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Łomiankami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
•    Postępowania rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, do której prowadzony jest nabór.
•    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez Burmistrza Łomianek w Zarządzeniu nr RKA.0050.18.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
rodzice składają wnioski – od 9 do 23 marca  2018 r.
W załącznikach do ww. zarządzenia Burmistrza określone zostały szczegółowe terminy postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających.
Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 2 do 8 marca 2018 r.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Jeżeli liczba kandydatów chętnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równa liczbie miejsc jakimi dysponuje placówka, komisja rekrutacyjna przyjmuje wszystkich kandydatów i na tym kończy się proces rekrutacji.   

I etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, większej niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (określone w ustawie Prawo oświatowe):
1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – 70 punktów.

II etap postępowania rekrutacyjnego:
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata (tzw. "kryteria samorządowe").

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2018/2019 do samorządowych przedszkoli stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 1.


Tabela 1. Kryteria rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
[obrazek]

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2018/2019 do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 2.

Tabela 2. Kryteria naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
[obrazek]

Do potwierdzenia ww. kryteriów stosuje się oświadczenia według wzorów określonych w uchwale Nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r.

a) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
b) Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
c) Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
d) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły/przedszkola - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
e) Oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkoli - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

1) składanie wniosków wraz z załącznikami – od 9 do 23  marca 2018 r.
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00
Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 
3)  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do jednego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do 27 kwietnia 2018 r.
4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 11 maja 2018 r. o godz. 14.00.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Nr RKA.0050.18.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wzory wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały określone przez Burmistrza Łomianek Zarządzeniem Nr RKA.0050.19.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

a)  W załączniku nr 1 do ww. zarządzenia określono wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego w Gminie Łomianki – wniosek do pobrania TUTAJ,
b) W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia określono wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Gminie Łomianki - wniosek do pobrania TUTAJ.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).Wnioski należy składać w przedszkolu/szkole do której prowadzona jest rekrutacja, z wyjątkiem nowej szkoły.

Wnioski należy składać w przedszkolu/szkole, do której prowadzona jest rekrutacja.

[obrazek]
fot. freepik.com

Do góry