Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image

Informacje

Aktualności » I N F O R M A C J A w sprawie NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

I N F O R M A C J A
w sprawie
NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW 
SĄDÓW POWSZECHNYCH

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8. wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa;
10. nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

Kandydatów na ławników zgłaszają:
1. prezesi właściwych sądów;
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi Skarb Państwa; 
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia; 
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2007 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
5. 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Rada Miejska w Łomiankach dokona wyboru łącznie 9 ławników:

Sądu Okręgowego w Warszawie – 5 osoby

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie – 2 osoby

Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2 osoby
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, Biuro Rady Miejskiej, pokój nr 3 do dnia 30 czerwca 2019 r. 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.
Rada Miejska dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.
Do dnia 31 października 2019 r. listy wybranych ławników wraz z dokumentami  przesłane zostaną prezesom właściwych sądów.

Kontakt  e-mail: iod@poczta.lomianki.pl


ZAŁĄCZNIKI:Do góry