Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Komunikaty » Nabór na stanowiska: Wychowawcy, Pedagoga, Psychologa, Pracownika socjalnego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Dyrektor Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór  na stanowiska: Wychowawcy, Pedagoga, Psychologa, Pracownika socjalnego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

obywatelstwo polskie,
wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
w przypadku pedagoga - tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna,
w przypadku psychologa - prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
w przypadku osoby prowadzącej terapię - udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną, 
w przypadku opiekuna dziecięcego - ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne,
w przypadku pracownika socjalnego - wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu,
posiadanie pełni praw rodzicielskich; osoba nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 
wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
zdolność do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do tej pracy,
dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych,
mile widziany staż pracy w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną,
dobra znajomość następujących ustaw:
    - ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
    - ustawy o pomocy społecznej.


2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata:

umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, 
gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i rodziną oraz administracji samorządowej lub organizacjach społecznych,
kompetencje osobowe: samodzielność, sprawność i kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność współpracy, dyskrecja i dyspozycyjność, umiejętność planowania i organizacji pracy, opiekuńczość  wobec powierzonych małoletnich dzieci oraz umiejętność stosowania czytelnych zasad adekwatnych do wieku i możliwości podopiecznych,
prawo jazdy kat. B,
mile widziane niepalenie papierosów.

3. Do podstawowych obowiązków  kandydata  będzie należało:
 
opieka i wychowanie małoletnich dzieci skierowanych decyzją sądu do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
współpraca ze specjalistami oraz rodziną biologiczną dziecka,
zaangażowanie w sprawy zdrowia, edukacji i prawidłowego rozwoju podopiecznych,
udział w posiedzeniach zespołów oceniających sytuację dzieci,
prowadzenie i analiza dokumentacji merytorycznej.

4. Wymiar czasu pracy - cały etat; 
w przypadku Pedagoga, Psychologa i Pracownika socjalnego możliwość ½ etatu

5. Adres Urzędu:

Powiat Warszawski Zachodni
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

6. Miejsce wykonywania pracy:

 05-092 Dziekanów Leśny
 ul. M. Konopnickiej 1/7

7. Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

a. stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na trzech kondygnacjach; pokojach dziennych, jadalni, sypialniach, pomieszczeniach administracyjnych,
b. dodatkowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem i inne elektryczne urządzenia biurowe,
c. większość czynności jest wykonywana w kontakcie z podopiecznymi,
d. obsługa komputera w ramach tworzenia dokumentacji merytorycznej,
e. czas pracy - 8 lub 12 godzin dziennie w systemie zmianowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy jest zlokalizowane na trzech kondygnacjach.  Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz urządzenia biurowe. Siedziba Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 znajduje się w Dziekanowie Leśnym, przy ul. M. Konopnickiej 1/7.  

8. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
klauzula zgody kandydata  na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz klauzula informacyjna (w załączeniu),
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwa popełnione umyślnie,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w charakterze Wychowawcy, Pedagoga, Psychologa, Pracownika socjalnego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej,
kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu do ogłoszenia).


9. Termin składania dokumentów:

30.04.2019 roku

10. Miejsce składania dokumentów:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Piłsudskiego 10A
05-870 Błonie

Placówka dzieli budynek z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  (wejście z drugiej strony budynku) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Dokumenty na stanowisko Wychowawcy/ Pedagoga/ Psychologa/ Pracownika socjalnego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym” – liczy się data  wpływu do Placówki.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 600 995 194

Ewa Bargieł
Dyrektor  


Do góry