Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image

Informacje

Kalendarium » do 17 grudnia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2020.

 Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania lub powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 
Na realizację zadań przez NGO w 2020 roku zaplanowano kwotę 1 470 000 złotych.
Konkurs dotyczy zadań z wielu obszarów działania samorządu: 
- działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- aktywizacja seniorów w zakresie twórczości kulturalnej, rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- rewitalizacja
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- turystyka i krajoznawstwo.

Nabór ofert odbywa się poprzez system Witkac.pl i potrwa do 17 grudnia 2019 r., do godz. 16:00.
Szczegóły konkursu znajdą Państwo w Zarządzeniu Burmistrza WAO.0050.253.2019.
Wszelkie pytania dotyczące naboru proszę kierować o Referatu Spraw Społecznych (ul. Parkowa 2), tel.: 22 76 86 222 lub 221.

[obrazek]


Do góry