Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Kalendarium

do 15 marca

[obrazek]

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki - konsultacje społeczne

21 lutego (piątek)

[obrazek]

Bezpłatne konsultacje z psychologiem w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

21 lutego (piątek)

[obrazek]

Scena Zaułek - Wanda "Dusia" Stańczak "Dojrzewamy jak wino"

22 - 23 lutego

[obrazek]

Puchar Polski w gimnastyce artystycznej

24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Dyżur radnego Grzegorza Bryka


24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Wykład z pozytywnej dyscypliny - Rady dla Babci i Dziadka

24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Posiedzenie Komisji Technicznej.

24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Spotkanie z Burmistrzem Łomianek w Sadowej

25 lutego (worek)

[obrazek]

Dyżur przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Salwowskiego

25 lutego (wtorek)

[obrazek]

Posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

25 lutego (wtorek)

[obrazek]

Posiedzenie Komisji Społecznej

26 lutego (środa)

[obrazek]

Dyżur wiceprzewodniczacej Rady Miejskiej Marii Pszczółkowskiej


26 lutego (środa)

[obrazek]

Kurs na przewodnika po Kampinoskim Parku Narodowym

28 lutego (piątek)

[obrazek]

Pokaz filmu "Pół wieku poezji później"

29 lutego (sobota)

[obrazek]

Teatrzyk dla dzieci - Szaleństwo karnawałowe z Kapelusznikiem i Królową Kier

2 marca (poniedziałek)

[obrazek]

Dyżur radnego Tomasza Dąbrowskiego

3 marca (wtorek)

[obrazek]

Dyżur przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Salwowskiego

3 marca (wtorek)

[obrazek]

Dyżur wiceprzewodniczacej Rady Miejskiej Marii Pszczółkowskiej


9 marca (poniedziałek)

[obrazek]

Dyżur radnej Magdaleny Cłapińskiej

9 marca (poniedziałek)

[obrazek]

"Brexit. Mroczna perspektywa" - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

[obrazek]

Informacje

Archiwum Komunikatów » 2018

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW
2020
luty
2019
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
luty
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego we wniosku, Burmistrz Łomianek, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Informacje ogólne
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Łomianki:
- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),
      oraz
- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
1)    dzieci 3-4-5 letnie biorą udział w rekrutacji do przedszkoli:
a)    Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1
b)    Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51
c)    Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65
d)    Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8;
Przedszkola pracują w godzinach od 7.00 do 17.00.
2)    dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 roku) biorą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
a)    w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73
b)    w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31
c)    w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6
d)    w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 453
e)    w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma rejonizacji jednak wskazane jest, żeby składać wniosek jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych czynne będą 5 godzin (nie jest wykluczona praca oddziałów przedszkolnych na drugą zmianę).

•    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Łomiankami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
•    Postępowania rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, do której prowadzony jest nabór.
•    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez Burmistrza Łomianek w Zarządzeniu nr RKA.0050.18.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
rodzice składają wnioski – od 9 do 23 marca  2018 r.
W załącznikach do ww. zarządzenia Burmistrza określone zostały szczegółowe terminy postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających.
Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 2 do 8 marca 2018 r.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Jeżeli liczba kandydatów chętnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równa liczbie miejsc jakimi dysponuje placówka, komisja rekrutacyjna przyjmuje wszystkich kandydatów i na tym kończy się proces rekrutacji.   

I etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, większej niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (określone w ustawie Prawo oświatowe):
1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – 70 punktów.

II etap postępowania rekrutacyjnego:
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata (tzw. "kryteria samorządowe").

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2018/2019 do samorządowych przedszkoli stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 1.


Tabela 1. Kryteria rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
[obrazek]

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2018/2019 do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 2.

Tabela 2. Kryteria naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
[obrazek]

Do potwierdzenia ww. kryteriów stosuje się oświadczenia według wzorów określonych w uchwale Nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r.

a) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
b) Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
c) Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
d) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły/przedszkola - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
e) Oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkoli - wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

1) składanie wniosków wraz z załącznikami – od 9 do 23  marca 2018 r.
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00
Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 
3)  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do jednego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do 27 kwietnia 2018 r.
4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 11 maja 2018 r. o godz. 14.00.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Nr RKA.0050.18.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wzory wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały określone przez Burmistrza Łomianek Zarządzeniem Nr RKA.0050.19.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

a)  W załączniku nr 1 do ww. zarządzenia określono wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego w Gminie Łomianki – wniosek do pobrania TUTAJ,
b) W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia określono wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Gminie Łomianki - wniosek do pobrania TUTAJ.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).Wnioski należy składać w przedszkolu/szkole do której prowadzona jest rekrutacja, z wyjątkiem nowej szkoły.

Wnioski należy składać w przedszkolu/szkole, do której prowadzona jest rekrutacja.

[obrazek]
fot. freepik.com