Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2012

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
11 kwietnia w auli ICDS odbyła się otwarta dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców prezentacja. Temat: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki"

11 kwietnia w auli ICDS odbyła się otwarta dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców prezentacja. Temat: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki.

[obrazek]

Celem prezentacji było przedstawienie Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki" w świetle wytycznych konkursu nr 7 naboru wniosków oraz wstępnych wyników Studium Wykonalności oraz przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla Projektu.

Wszystkich zainteresowanym udostępniamy poniżej tę prezentację.

Prezentacja - Łomianki (pdf)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
[obrazek]
Gmina złoży wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności

Minister Środowiska, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 26 marca 2012 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla osi priorytetowej I Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa dla aglomeracji powyżej 15 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). To oznacza więcej pieniędzy na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla Gminy.

Celem samego konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Przyczynienie się do wyposażenia (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 000 RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi 162 000 000 euro (środki Funduszu Spójności). Wnioski należy składać w terminie od 30 kwietnia 2012 r. do 18 czerwca 2012 r. Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Termin realizacji projektów (rozumiany jako okres kwalifikowania wydatków) nie może wybiegać poza datę 30.06.2015 r.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące działania:
* budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy* lub
* budowa systemów kanalizacji zbiorczej lub
* modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, jedynie w zakresie polegającym na podłączeniu do oczyszczalni ścieków kanalizacji odprowadzającej aktualnie ścieki bez oczyszczenia wprost do odbiornika, lub modernizacji polegającej na budowie kolektorów przerzutowych w ramach likwidacji oczyszczalni nie spełniających wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
Projekty w trakcie dwustopniowej oceny punktowej (formalnej i merytorycznej) będą oceniane na podstawie następujących kryteriów oceny:
* wielkość aglomeracji – w konkursie mogą brać udział jedynie aglomeracje powyżej 15 000 [RLM]
* przyrost wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacją – przyrost RLM na terenie aglomeracji przed i po realizacji projektu
* zakres przedsięwzięcia wyrażony w [RLM]
* czy przedsięwzięcie zgodne jest z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
* wielkość budowanej / modernizowanej oczyszczalni ścieków [RLM]
* wskaźnik koncentracji – liczba mieszkańców na terenie aglomeracji  musi  być większa niż 120 Mk/km sieci
* uregulowana sprawa własności gruntów
* przygotowanie instytucjonalne beneficjenta
* wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę – minimum 60% w przypadku realizacji inwestycji według tzw. „Czerwonego FIDIC-a”
* czy realizacja projektu zakończy się przed końcem 2015 roku
* wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową – w przypadku realizacji inwestycji według tzw. „Żółtego FIDIC-a”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. został upoważniony do przejęcia obowiązków Beneficjenta w celu aplikowania o współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki" ze środków POIiŚ. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do złożenia wniosku na zasadach ww. konkursu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, objętego wnioskiem zakłada:
* Budowę ok. 50 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łomianki na następujących obszarach:
1. Dąbrowa I,
2. Dąbrowa II,
3. Dąbrowa III,
4. Dąbrowa IV,
5. Łomianki Górne,
6. Łomianki Dolne,
7. Zlewnia Powstańców Warszawy,

[obrazek]

* Modernizację oczyszczalni ścieków. Koncepcja technologiczna rozbudowy oczyszczalni przewiduje:
1. Modernizację części mechanicznej i biologicznej oczyszczania ścieków,
2. Modernizację i rozbudowę części zagospodarowania osadów wraz z budową suszarni solarnej.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków pozwoli na zintensyfikowanie procesów oczyszczania ścieków wraz ze zwiększeniem możliwości hydraulicznych oczyszczalni, co ma szczególne znaczenie dla realizacji robót liniowych i zwiększającej się liczby osób korzystających z miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
Łączny koszt przedsięwzięcia, które zostanie objęte wnioskiem o dofinansowanie wynosi ponad 80 000 000 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. po złożeniu wniosku może liczyć na dofinansowanie w wysokości ponad 30 000 000 zł.

Tomasz Czajkowski
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt ZWiK Sp. z o.o.