Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2012

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Na sesji 25 października 2012 roku Rada Miejska w Łomiankach, wbrew burmistrzowi i skarbnikowi gminy, na wniosek radnego Piotra Wolanina (PO) zmieniła uchwałę w sprawie procedowania nad budżetem. Organ nadzoru nad finansami gminy, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) stwierdziła istotne naruszenie prawa przez Radę Miejską.

Rada Miejska w Łomiankach istotnie naruszyła prawo!

Na sesji 25 października 2012 roku Rada Miejska w Łomiankach, wbrew burmistrzowi i skarbnikowi gminy, na wniosek radnego Piotra Wolanina (PO) zmieniła uchwałę w sprawie procedowania nad budżetem. Organ nadzoru nad finansami gminy, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) stwierdziła istotne naruszenie prawa przez Radę Miejską.

Zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały dotyczącej ustalenia procedury uchwalania budżetu jest niezbędny, aby prawidłowo przygotować budżet gminy. Dodatkowo precyzuje, a także uszczegóławia tryb i cały proces przygotowania budżetu na dany rok. Na brak takiej procedury RIO zwracała uwagę już wcześniej.

[obrazek]

Przygotowany przez Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego projekt uchwały pod nazwą „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego”  został radnym przedstawiony - zgodnie ze statutem Gminy Łomianki - na 2 tygodnie przed sesją, czyli 11 października 2012 r. Omawiany przez właściwą komisję budżetową został następnie zaopiniowany pozytywnie. Za projektem uchwały na komisji głosowała Przewodnicząca Komisji Budżetowej, radna Maria Zalewska, a pozostałych 2 członków komisji „wstrzymało się” od głosowania. 

25 października br. na sesji Rady Miejskiej Komisja Budżetowa zaproponowała poprawki wypracowane do projektu przez członków komisji, które zostały zaakceptowane przez radnych. Niespodziewanie jednak swój wniosek do projektu uchwały wniósł radny Piotr Wolanin (PO), który dodał następujący zapis w § 11: „Do wykonania zmian w trakcie trwania roku budżetowego wymagane jest zastosowanie odrębnego projektu uchwały dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej”. Natychmiast tę propozycję oprotestowała Skarbnik Gminy, Ewa Rusak, ostrzegając radnych, że taka zmiana w uchwale na pewno zostanie podważona przez RIO. Skarbnik wyjaśniła także, że zamiast jednej uchwały budżetowej, budżet będzie rozbity na co najmniej 20 odrębnych uchwał budżetowych, a poza tym budżet będzie niezgodny z procedurą. Radni nie słuchali ani argumentów pani Skarbnik, ani późniejszych uwag radnego Tadeusza Krysteckiego, który także ostrzegał, że RIO uchyli taką uchwałę.  

Niestety. Głosami radnych opozycji najpierw przegłosowano wniosek radnego Wolanina, a później przyjęto całą uchwałę przewracając „do góry nogami” projekt przygotowany przez burmistrza. Ostatecznie za uchwałą głosowało 14 radnych opozycji: Jan Grądzki, Sylwia Maksim-Wójcicka, Marek Zielski, Henryk Staniak, Ewa Sidorzak, Piotr Iwaszko, Katarzyna Kućkowska, Marcin Etienne, Tomasz Rusinek, Piotr Wolanian, Renata Nawotka, Wojciech Berger, Kamil Kaczyński i Jan Mazan. Przeciwko uchwale, po zmianach radnego Wolanina, głosowali radni: Maria Zalewska, Sławomira Laskowska, Elżbieta Podolska, Tadeusz Krystecki, Krzysztof Wawer i Paweł Nastula. 31 października 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej została przekazana wyżej wspomniana uchwała, podpisana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Jana Grądzkiego.

19 listopada 2012 roku do Urzędu Miejskiego w Łomiankach wpłynęła Uchwała Kolegium RIO uchylająca uchwałę nr XXXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach, zarzucając Radzie istotne naruszenie art. 234 ustawy o finansach publicznych. W uzasadnieniu RIO między innymi czytamy: „Rada Miejska wykroczyła poza uprawnienia prawotwórcze wynikające z cytowanego przepisu ograniczające się do określenia „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej”. Jednocześnie postanowienia § 11 badanej uchwały stanowią nieuprawnioną ingerencję w wyłączne kompetencje burmistrza do wykonywania uchwały budżetowej, inicjowania jej zmian oraz przygotowywania projektów uchwał rady gminy przysługujące mu jako organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego wprost z mocy prawa na podstawie art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym”.
Oprócz § 11 uchwały, RIO podważyło także zapisy § 2 ust 1, § 6 ust 4, które jednak nie są tak istotne dla procesowania nad budżetem i § 12, który odsyła do ustawy zamiast precyzować w sposób konkretny „procedurę”. Decyzja RIO oznacza, że ww. uchwała została uchylona częściowo we wspomnianych paragrafach.

Dlaczego radni klubów opozycyjnych dokonali zmian w projekcie uchwały? Dlaczego mimo ostrzeżeń i poważnych wątpliwości Skarbnika Gminy uchwała była procedowana przez Przewodniczącego Rady? I to właśnie teraz, kiedy trwają prace nad projektem budżetu gminy na 2013 rok…

Więcej informacji na ten temat, a także całą uchwałę kolegium RIO uchylającą uchwałę Rady Miejskiej można znaleźć na stronie www.bip.lomianki.pl/PRAWO LOKALNE/UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ/2012/Uchwała nr XXXIV/194/2012