Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2015

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie z \"ustawą rekrutacyjną\" z dnia 6 grudnia 2013 r. Przedstawiamy zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

Będzie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie z "ustawą rekrutacyjną" z dnia 6 grudnia 2013 r. Przedstawiamy zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

[obrazek]

Ustawa z 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827) wprowadziła nowe regulacje dotyczące wychowania przedszkolnego. Ustawa określa, iż dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Powyższa ustawa wprowadza również od 1 września 2015 roku prawo dla dzieci w wieku 4 lat do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (5-latkom) oraz prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego (4-latkom) jest zadaniem własnym gminy. Gmina ma zapewnić dziecku możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w:
a) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę lub
b) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy lub
c)  niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 1c ustawy o systemie oświaty, położonych na obszarze gminy.

Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, jest zobowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu gmina nadal nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, jest zobowiązana przeprowadzić konkurs dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie z "ustawą rekrutacyjną" z dnia 6 grudnia 2013 r.  Zgodnie z zapisami ww. ustawy do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

We wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki utworzone zostaną  oddziały przedszkolne dla dzieci 5-letnich (urodzonych w 2010 roku) oraz dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Planuje się utworzyć:  
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - 2 oddziały dla 50 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym - 1 oddział dla 25 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - 1 oddział dla 20 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Sadowej - 1 oddział dla 20 dzieci.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych czynne będą 5 godzin (nie jest wykluczona praca oddziałów przedszkolnych na drugą zmianę).

W przedszkolach samorządowych funkcjonujących na terenie gminy Łomianki utworzone zostaną:
- w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach - 4 oddziały,
- w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie - 3 oddziały,
- w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym - 4 oddziały.

Przedszkola pracują w godzinach od 7.00 do 17.00.

Do przedszkoli samorządowych w gminie Łomianki w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2010) oraz dzieci w wieku 4 lat (rocznik 2011).

Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 24 lutego
do 2 marca 2015 r.


Zgodnie z zapisami "ustawy rekrutacyjnej" określającej między innymi kryteria zapisów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Jeżeli liczba kandydatów chętnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równa liczbie miejsc, jakimi dysponuje placówka, komisja rekrutacyjna przyjmuje wszystkich kandydatów i na tym kończy się proces rekrutacji.  

I etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, większej niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (określone w ustawie o systemie oświaty):
1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie kryteria mają jednakową wartość.

II etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący ("kryteria samorządowe"). Dodatkowe kryteria (nie więcej niż 6) uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. Informacja o kryteriach samorządowych będzie podana w terminie późniejszym.

Kandydaci zamieszkali poza gminą Łomianki mogą być przyjęci do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I i II etap) będą wolne miejsca w danym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola / szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno być zakończone do 31 sierpnia 2015 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego
1) składanie wniosków wraz z załącznikami – od 3 do 20 marca 2015 r.
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 25 marca 2015 r. o godz. 10.00   
Kandydat zostanie  zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony
z wszystkimi wymaganymi załącznikami.  

3)  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do jednego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – od 25 do 31 marca 2015 r.
4)  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 24 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola / publicznej szkoły. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wzory wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wzory deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będą dostępne do pobrania w przedszkolach / szkołach, na stronach internetowych przedszkoli / szkół oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach w późniejszym terminie.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016

Do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców. W roku szkolnym 2015/2016 do klas pierwszych szkół podstawowych pójdą dzieci 6-letnie (rocznik 2009) oraz dzieci 7-letnie, które urodziły się w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych i gimnazjów oraz wzory zgłoszeń będą podane na stronach internetowych szkół.