Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2015

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Uwaga rodzice! We wtorek rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gm. Łomianki. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

Trwa rekrutacja dla przedszkolaków

Uwaga rodzice! Trwa postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gm. Łomianki. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

[obrazek]

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
1) składanie wniosków wraz z załącznikami - od 10 do 27 marca 2015 r.;
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 1 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00;
3) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do jednego przedszkola - od 1 do 8 kwietnia 2015 r.;
4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 30 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00;
5) składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
6) przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
7) złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia - do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia;
8) rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
        
ZASADY REKRUTACJI

Zgodnie z zapisami "ustawy rekrutacyjnej" do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Łomianki utworzone zostaną oddziały przedszkolne dla dzieci 5-letnich (urodzonych w 2010 roku) oraz dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkałych w obwodzie danej szkoły:
- w Szkole Podstawowej w Łomiankach - 2 oddziały dla 50 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym - 1 oddział dla 25 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - 1 oddział dla 20 dzieci,
 - w Szkole Podstawowej w Sadowej - 1 oddział dla 20 dzieci.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą czynne 5 godzin (nie jest wykluczona praca oddziałów przedszkolnych na druga zmianę).

W przedszkolach samorządowych funkcjonujących na terenie Gminy Łomianki utworzone zostaną:
- w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach – 4 oddziały,
- w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie – 3 oddziały,
- w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym – 4 oddziały.
Przedszkola pracują w godzinach od 7.00 do 17.00.

Do przedszkoli samorządowych w Gminie Łomianki w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które kontynuują edukacje przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2010) oraz dzieci w wieku 4 lat (rocznik 2011).

Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice tych dzieci składali jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 3 do 9 marca br.

Zgodnie z zapisami "ustawy rekrutacyjnej" określającej między innymi kryteria zapisów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Jeżeli liczba kandydatów chętnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równa liczbie miejsc, jakimi dysponuje placówka, komisja rekrutacyjna przyjmuje wszystkich kandydatów i na tym kończy się proces rekrutacji.
   
I etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, większej niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (określone w ustawie o systemie oświaty):
1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie kryteria mają jednakową wartość.

II etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący ("kryteria samorządowe").
Na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2015 r. Rada Miejska w Łomiankach podjęła Uchwałę Nr IV/20/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Kryteria samorządowe:
1. Dochód na członka rodziny - 15 punktów - dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium jest Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów dziecka o dochodzie na członka rodziny;
2. Dziecko, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do pracującego / studiującego rodzica / prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko) - 10 punktów - dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium jest Oświadczenie o zatrudnieniu / nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców / prawnych opiekunów lub samotnego rodzica / prawnego opiekuna;
3. Dziecko, którego rodzice / prawni opiekunowie lub rodzic / prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki - 15 punktów - dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium jest Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców / prawnych opiekunów);
4. Dziecko, którego jeden z rodziców / prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki - 10 punktów - dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium jest Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców / prawnych opiekunów);
5. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnych 2015/2016 edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu (dotyczy naboru do samorządowych przedszkoli) lub edukację w tej samej szkole (dotyczy naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) - 5 punktów - dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium jest Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów dziecka o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata w roku szkolnym 2015/2016 (dotyczy naboru do samorządowych przedszkoli) lub Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów dziecka o uczęszczaniu do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata w roku szkolnym 2015/2016 (dotyczy naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych);
6. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin (dotyczy naboru do samorządowych przedszkoli) lub deklarowany czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi 5 godzin (dotyczy naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) - 5 punktów - dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium jest Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu lub odpowiednio w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata Rada Miejska w Łomiankach ustaliła w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.)

Kandydaci zamieszkali poza gminą Łomianki mogą być przyjęci do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I i II etap) będą wolne miejsca w danym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola / szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno być zakończone do 31 sierpnia 2015 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego
1) składanie wniosków wraz z załącznikami - od 10 do 27 marca 2015 r.;
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 1 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00;
Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony
z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

3) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do jednego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - od 1 do 8 kwietnia 2015 r.;
4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 30 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola / publicznej szkoły. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wzory wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych są dostępne do pobrania w przedszkolach / szkołach, na stronach internetowych przedszkoli / szkół oraz poniżej:

Wniosek do przedszkola (pdf)
Wniosek do przedszkola (doc)
Wniosek do oddziału przedszkolnego (pdf)
Wniosek do oddziału przedszkolnego (doc)


Wydział Edukacji