Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2015

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
W środę, 23 września rozstrzygnięty został przetarg w postępowaniu na realizację zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki.

Rozstrzygnięto przetarg na odbiór śmieci

W środę, 23 września rozstrzygnięty został przetarg w postępowaniu na realizację zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów:
cz. I - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki
i cz. II - Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki.

Przetarg na ww. zadanie ogłoszony został 20 czerwca br., przy czym przygotowanie do niego rozpoczął w kwietniu br. dialog techniczny. Poproszono wówczas firmy wywozowe o informacje i opinie na temat optymalnego funkcjonowania systemu odbioru odpadów w naszej gminie.
[obrazek]

W przetargu złożono w sumie: 8 ofert w cz. I i 4 oferty w cz. II.
Rozpiętość cenowa w części I (odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości) wahała się od 11 404 800 zł do 19 628 590,68 zł.
W części II (prowadzenie GPSZOK przy ul. Brukowej) najniższa z ofert wyniosła 1 498 176 zł, najwyższa - 4 613 760 zł.

Komisja przetargowa - po dokładnej analizie wszystkich ofert - wyłoniła Wykonawców.
W cz. I wybrana została oferta firmy BYŚ Wojciech Byśkiniewicz na kwotę 14 448 574,80 zł. Jednocześnie z postępowania przetargowego, na mocy art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wykluczone zostały firmy: KOBE i REMONDIS, nie spełniające warunków udziału w ww. postępowaniu. RZP.271.24.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu przetargowym nie wyznaczono tylko jednego kryterium. Gmina, oprócz ceny, zdecydowała się także na kryterium czasu realizacji reklamacji, tak ważnego dla mieszkańców. Zgodnie z nową umową z gminą Wykonawca będzie miał 24 godzin na ich realizację.

Warto dodać, że firma SITA /odbierająca odpady do końca br./, doskonale znająca Łomianki, w cz. I ww. przetargu zaproponowała najwyższą cenę, tj. 19 628 590,68 zł! 

[obrazek]
kliknij w obrazek, żeby powiększyć

W części II została wybrana firma BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, która zaproponowała najniższą cenę, tj. 1 498 176 zł. RZP.271.24.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

[obrazek]
kliknij w obrazek, żeby powiększyć

Zanim gmina podpisze umowy z Wykonawcą, firmy uczestniczące w przetargu mają 10 dni na wniesienie odwołania.

W założeniach do postępowania przetargowego Gmina Łomianki przyjęła kwotę 9.399.131,20 zł dla części I oraz 3.028.060,80 zł dla części II, które wynikały z obowiązujących stawek: 9,50 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów segregowanych oraz 16,50 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów zmieszanych. Niestety, te kwoty okazały się niewystarczające. Dlatego też 21 września Rada Miejska w Łomiankach, działając z wielką odpowiedzialnością, zwiększyła na wniosek burmistrza budżet na ten cel, do kwoty, która jest niezbędna do rozstrzygnięcia ww. postępowania. Gdyby radni nie zmienili zapisów WPF, a także nie zmienili stawek, burmistrz nie mógłby rozstrzygnąć przetargu, a tym samym od 1 stycznia 2016 roku nikt nie odbierałby śmieci z naszych posesji.

Od 1 stycznia 2016 roku, po podpisaniu umów, które będą obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku, stawki wyniosą odpowiednio:
  • 12,50 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów segregowanych
  • 25 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów zmieszanych.
W ww. stawkach ujęto: pojemnik 240 l, 3 rodzaje worków na poszczególne frakcje (czerwony, biały i żółty), funkcjonowanie GPSZOK 6 dni w tygodniu, a także obsługę administracyjną systemu. Celem "ustawy śmieciowej" jest maksymalna segregacja odpadów u źródła, czyli w miejscu ich wytworzenia, to znaczy w gospodarstwach domowych. Stąd odbiór odpadów niesegregowanych będzie dwukrotnie wyższy. Należy również pamiętać, że system odbioru odpadów ma być systemem samofinansującym się, co oznacza, że gmina nie może na nim zarabiać.

Pomimo zmiany stawek, nie ma konieczności składania nowych deklaracji.

Przetarg ogłoszony w czerwcu br. przez burmistrza został rozpisany na 4 lata, aby uzyskać niższą cenę i jednocześnie uniknąć podwyżek cen ze strony firm wywozowych.

[obrazek]

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że od czasu wejścia w życie - w lipcu 2013 roku - "ustawy śmieciowej", rynek wywozu odpadów wykluczył mniejsze podmioty. Widać to także w rozstrzyganych obecnie przetargach w innych gminach, gdzie stawki za wywóz rosną.

[obrazek]

Nie bez znaczenia dla ceny pozostaje fakt, że ilość odpadów "produkowanych" przez nas także stale rośnie. Największy wzrost (blisko 74 krotny!) zanotowano w ilościach odbieranych "odpadach zielonych". Zdarzało się, że mieszkańcy potrafili wystawić jednorazowo 120 worków liści. Od 2012 roku do 2014 roku ilość oddawanych odpadów wzrosła ogółem prawie 50%.

[obrazek]

Od 1 stycznia 2016 roku nie zmieni się na pewno częstotliwość wywozu odpadów:

- odpady komunalne - 2 x w miesiącu

- odpady segregowane - 1 x w miesiącu

- odpady zielone (od kwietnia do listopada) - 1 x w miesiącu

DODATKOWO wyodrębniono frakcję SZKŁO (worek żółty), która odbierana będzie 1 x w miesiącu.

[obrazek]

W krajach Unii Europejskiej za modelowy system gospodarowania odpadami uznaje się system niemiecki. Podział na wiele frakcji w miejscu ich wytworzenia pozwolił Niemcom na najbardziej efektywny i wydajny system przetwarzania odpadów i pełnego odzysku surowców wtórnych. W końcu głównym założeniem obowiązującej w Polsce "ustawy śmieciowej" jest właśnie maksymalizacja ponownego wykorzystania surowców i segregacji.

A znając rzeczywiste ilości odpadów zielonych, Gmina Łomianki prowadzi dodatkowo pilotażową akcję "Kompostownik dla każdego". Jej celem jest również obniżenie - w przyszłości - ilości oddawanych liści czy skoszonej trawy, co z kolei powinno wpłynąć na obniżenie stawki.