Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2017

ARCHIWUM
2020
styczeń
luty
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łomianki na rok szkolny 2017 / 2018.

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁOMIANKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Prawem oświatowym „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

 

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

  •  dzieci 7 letnie (urodzone w 2010 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym
  •  dzieci 6 letnie (urodzone w 2011 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:

- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art.82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Dziecko, które w roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa wyżej,składa się do dyrektora szkoły w terminie do 14 kwietnia 2017 r.


ZASADY PRZYJĘĆ

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (według nowych obwodów określonych w Uchwale Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – obwody dostępne TUTAJ) będą prowadzone od 7 do 21 kwietnia 2017 r.

Rodzice składają zgłoszenie – kartę zapisu do klasy I szkoły podstawowej w sekretariacie danej szkoły, z wyjątkiem zapisów do nowej szkoły.

Zapisy do klasy I nowej szkoły – Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 będą prowadzone w Gimnazjum nr 1 w Łomiankach przy ul.Staszica 2 (od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Staszica 2powstała po przekształceniu Gimnazjum nr 1). Karty zapisu do SP nr 2 należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum nr 1 przy ul. Staszica 2.

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 2 będą prowadzone w Gimnazjum nr 1 w Łomiankach przy ul. Staszica 2. 

Wzór Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej w Gminie Łomianki został określony przez Burmistrza Łomianek Zarządzeniem Nr RKA.0050.68.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.– Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej dostępne jest TUTAJ.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli.

 

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół

 

L.p.

kryterium

liczba punktów

dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszczające do Szkoły Podstawowej, do której składany jest wniosek

10

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

 

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

 

15

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów  jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

10

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

4.

Dzieci zamieszkałe w rejonach innych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki

5

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

 

Do potwierdzenia ww. kryteriów stosuje się oświadczenia według wzorów określonych w uchwale Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów spoza obwodu szkoły zostały określone przez Burmistrza Łomianek w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr RKA.0050.66.2017 z dnia 5 kwietnia2017 r. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
1) składanie wniosków wraz z załącznikami – od 4 do 12 maja 2017 r.
2) weryfikacja przez komisję wniosków – do 19 maja 2017 r.

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 9 czerwca 2017 r. ogodz. 14.00
Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego,jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi załącznikami.  
4)  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej – do 14 czerwca 2017 r.
5)  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 20 czerwca 2017 r. o godz. 14.00


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Nr RKA.0050.66.2017 Burmistrza Łomianek z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej został określony przez Burmistrza Łomianek Zarządzeniem nr RKA.0050.69.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. – wniosek dostępny jest TUTAJ.

Wniosek podpisują rodzice/prawni opiekunowie. Do wniosku dołącza się określone w uchwale Rady Miejskiej w Łomiankach oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

[obrazek]

Informacje dotyczące REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH I  DWUJĘZYCZNYCH będą podane w terminie późniejszym.