Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2019

ARCHIWUM
2020
styczeń
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
3 grudnia 2019 r. weszła w życie ustawa określająca kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne dzieci uprawnione do dowożenia) do szkoły lub przedszkola.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej lub do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie. Gmina, spełniając obowiązek w zakresie bezpłatnego dowozu uczniów niepełnosprawnych, musi uwzględnić rodzaje niepełnosprawności uczniów oraz wiek, do którego ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę.

3 grudnia weszła w życie ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248) wprowadzająca m.in. zmianę zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci z niepełnosprawnością. Ww. ustawa określa kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne dzieci uprawnione do dowożenia) do szkoły lub przedszkola.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją wysokość zwrotu kosztów jednorazowego przewozu będzie liczona według wzoru:
𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡 = (𝑎 − 𝑏) ∗ 𝑐 ∗ 𝑑/100
gdzie: 
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, 
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, 
c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, 
d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu. 
Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określi na każdy rok szkolny rada gminy, 
w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Nowe przepisy pozwolą m.in. inaczej ustalać koszty w przypadku, gdy opiekun dowozi dziecko do placówki oświatowej leżącej na trasie jego przejazdu z domu do pracy, a inaczej 
w przypadku, gdy opiekun zmuszony jest w tym celu zmienić, czy też wydłużyć trasę jego przejazdu.

W sytuacji, gdy rodzice dowożą dziecko do placówki leżącej na drodze, którą jadą do pracy, którą podróżowaliby także, gdyby dziecka nie dowozili - zwrot kosztów przewozu nie będzie się należał. Natomiast w przypadku, gdy dowożenie dziecka do placówki zwiększa liczbę przejechanych przez dowożącego kilometrów - zwrot będzie się należał za zwiększoną liczbę kilometrów. Liczba kilometrów będzie mnożona przez cenę paliwa (zużywanego na kilometr) właściwego dla pojazdu, którym dowożone jest dziecko. 

Przy obliczaniu kosztu przewozu trzeba będzie też uwzględnić średnią cenę jednostki paliwa w danej gminie oraz średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie będzie określać na każdy rok szkolny rada gminy. Zwrot kosztów będzie następował na podstawie umowy zawartej między burmistrzem a rodzicami. 

Zmiana przepisów oznacza konieczność podjęcia uchwały określającej średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Łomianki oraz ponowne wyliczenie kosztów dowożenia dla każdego rodzica lub opiekuna dziecka niepełnosprawnego według nowych zasad.

W związku z powyższym, w celu przygotowania umów według nowych zasad, konieczne będzie dostarczenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka z niepełnosprawnością dodatkowych danych. 

[obrazek]
Jadwiga Idziaszek
grafika: canva