Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

Informacje ogólne

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

  1. dzieci 7 letnie (urodzone w 2014 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  2. dzieci 6 letnie (urodzone w 2015 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:
  1. dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Zasady przyjęć  :

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły będą prowadzone od 8 do 31 marca 2021 r.

Rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w sekretariacie danej szkoły.

Wzór „Zgłoszenia do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej” jest dostępny do pobrania.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr XL/468/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli:

 

lp. kryterium liczba punktów dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1. Rodzeństwo kandydata uczęszczające do Szkoły Podstawowej, do której składany jest wniosek 10  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
2. Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki 15 Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)
3. Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki 10  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)
4. Dzieci zamieszkałe w rejonach innych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki 5 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
5. Kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej, do której składany jest wniosek 25 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

  1. składanie wniosków wraz z załącznikami – od 23 do 30 kwietnia 2021 r.
  2. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 17 maja 2021 r. o godz. 14.00
    Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
  3. złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej - w postaci pisemnego oświadczenia rodzica – do 24 maja 2021 r.

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.

  1. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 28 maja 2021 r. o godz. 14.00.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Nr WAO.0050.21.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej jest dostępny do pobrania.

Wniosek podpisuje oboje rodziców/prawnych opiekunów. Do wniosku dołącza się określone w uchwale Rady Miejskiej w Łomiankach oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe). 

Wnioski należy składać w szkole, do której prowadzona jest rekrutacja.

Anna Grabowska
12.02.2021

grafika:canva

 

Opcje strony

do góry