Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/10799,Zasady-przyjec-do-klas-IV-sportowych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-.html
2021-10-27, 22:00

Zasady przyjęć do klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2021/2022

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 prowadzony będzie nabór uczniów do oddziału sportowego.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73  planuje się utworzyć klasę IV sportową:

  1. siatkówka – dziewczęta,
  2. piłka nożna – chłopcy.

W Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 planuje się utworzyć klasę IV sportową:

  1. koszykówka – dziewczęta,
  2. pływanie – dziewczęta i chłopcy.

Zasady przyjęć do klasy IV sportowej w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
  2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

Zasady przyjęć

Zgodnie z art. 137 ustawy Prawo oświatowe:

1.Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku, gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

  1. ) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. ) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;
  3. ) zyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość – 100 punktów.

Wniosek o przyjęcie do klasy IV sportowej składa się w sekretariacie szkoły, która prowadzi postępowanie rekrutacyjne do oddziału sportowego, w terminie od 19 do 30 kwietnia 2021 r.

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym wyżej, nie będzie mógł przystąpić do prób sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

Harmonogram czynności dla kandydatów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr WAO.0050.20.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziału sportowego oraz oddziału klasy VII dwujęzycznej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2021/2022.

W sprawie szczegółowych informacji należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do oddziałów sportowych.


Anna Grabowska
15.02.2021

foto: canva

 

Opcje strony