Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach  przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020-2021”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program adresowany jest do osób pełnoletnich ze znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu, tj.:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Osoba niepełnosprawna nie może korzystać równolegle z innych form usług. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
1) posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub
2) legitymuje się wykształceniem przynajmniej średnim oraz posiada co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Czas pracy asystenta: 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 – 22.00.
Miesięcznie osoba niepełnosprawna może otrzymać do 30 godzin asysty. Zgodnie z założeniami programu nie będzie ponosić odpłatności.
Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty można składać w: Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach , ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki, tel.: 22 751 90 57 wew.118.
 

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.

 

Dominika Kowalczyk-Ptasińska
08.03.2021
grafika: mn

Opcje strony

do góry