Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/11145,Rzad-zadecydowal-od-29-marca-zmiany-w-funkcjonowaniu-przedszkoli.html
2022-07-01, 16:10

Rząd zadecydował - od 29 marca zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli

Do 11 kwietnia br. ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zajęcia w tym czasie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego:

Placówki wychowania przedszkolnego na wniosek rodziców mają obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ważne!
Rodzice/opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

ag
29.03.2021
gfarika:canva

Opcje strony