Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o przetargu

Wykaz nr BM-WZ-9/2021 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu zabudowanego, położonego w Łomiankach przy ul. Krótkiej 8, w gminie Łomianki w powiecie warszawskim zachodnim.

Załącznik
do zarządzenia nr 714/2021
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z 11 maja 2021 r.

Wykaz nr BM-WZ-9/2021

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), że został przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego grunt zabudowany, położony w Łomiankach przy ul. Krótkiej 8, w gminie Łomianki w powiecie warszawskim zachodnim, będący częścią nieruchomości stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy.

Adres: ul. Krótka 8 Łomianki

Nr księgi wieczystej: WA4M/00006952/5

Oznaczenie w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów:

działka ewidencyjna nr 706/1

obręb 0004

Powierzchnia: 1065 m2

Opis: Działka zabudowana jest parterowym, murowanym budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym, wybudowanym w 1985 roku, o powierzchni zabudowy 34 m2. Teren działki jest ogrodzony, znajdują się na nim drzewa i krzewy oraz studnia. W tzw. ostrej granicy działki od strony wschodniej usytuowany jest sąsiedni budynek. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Krótkiej (droga gminna).

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Dla obszaru obejmującego działkę obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum”, uchwalony uchwałą nr LV/414/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. nr 8, poz. 323). Działka znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej (przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna intensywna w układzie wolnostojącym i bliźniaczym; funkcje towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu: usługi podstawowe nieuciążliwe i drobna wytwórczość w formie wbudowanej w zabudowę mieszkaniową). Obsługa komunikacyjna działki przewidziana jest od strony ulicy Krótkiej (droga dojazdowa) – teren oznaczony na rysunku planu symbolem 24KDD.

Ostatecznej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę.

W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako użytek B – tereny mieszkaniowe.

Forma zbycia: Sprzedaż.

Cena wywoławcza: 600 000,- zł

Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT).

Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

Termin zapłaty ceny sprzedaży: W całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntu zabudowanego na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
/-/ Robert Soszyński
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

12.05.2021
grafika: kż

 

 

Opcje strony

do góry