Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Struga Dziekanowska

W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2020 mieszkańcy zgłosili wspólny projekt – „Analizę hydrologiczną zlewni cieku wodnego Strugi Dziekanowskiej”.

Mieszkańcy osiedli Łomianki Baczyńskiego, Prochownia, Pawłowo oraz sołectwa Łomianki Dolne dbają o przyrodę i naturalne środowisko.

W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2020 mieszkańcy zgłosili wspólny projekt – „Analizę hydrologiczną zlewni cieku wodnego Strugi Dziekanowskiej” i przeznaczyli na ten cel ze swoich budżetów kwotę 60 tys. zł.

Bioróżnorodność
Ciek wodny zwany Strugą Dziekanowską wraz z Jeziorem Kiełpińskim jest jednym z najcenniejszych na terenie gminy Łomianki przykładów doskonale zachowanego starorzecza.
Rozpoczyna bieg na podmokłych terenach źródliskowych w obrębie burakowskich ogródków działkowych i łączy jeziora: Ostrowskie, Pawłowskie, Fabryczne, Wiejskie, tzw. Kaczy Dół (nieopodal Wilczeńca), Kiełpińskie, by wreszcie poprzez Jezioro Dziekanowskie i jego śluzę znaleźć ujście w Wiśle. Struga ma ogromne znaczenie zarówno jako rezerwuar bioróżnorodności, jak i niezwykle cenny system retencjonowania wody.

Cel analizy hydrologicznej
Projekt zakładał przygotowanie danych potrzebnych do przygotowania kompletu dokumentacji mającej na celu zagospodarowanie terenu wraz z rewitalizacją całego odcinka cieku wodnego, który jest fragmentem starorzecza Wisły. Ciek zlokalizowany na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przebiega częściowo przez tereny NATURA 2000 oraz zamkniętego rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie.

Wykonane prace

  1. Pomiary wysokościowe odcinka cieku wodnego Struga Dziekanowska, czyli określone rzędne dna kanału, które posłużą do sprawdzenia, czy ze spadku minimalnego można zapewnić przepływy wody w kierunku Jeziora Fabrycznego.
  2. Przeprowadzenie analizy hydrologicznej na odcinku od Burakowa do Jeziora Fabrycznego, jej dokumentacja zawiera:
  • mapy robocze inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych przepustów w zakresie sprawdzenia rzędnych uniemożliwiających przepływ wody,
  • dokumentację geotechniczną, czyli mapy robocze w zakresie inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych dla uzupełnienia brakujących odcinków Strugi Dziekanowskiej,
  • operat wodnoprawny wykonania przebudowy przepustów i częściowo koryta Strugi Dziekanowskiej na odcinku do Jeziora Fabrycznego – przebudowa przepustów ma na celu udrożnienie koryta strugi, by doprowadzać wody opadowe i powierzchniowe do Jeziora Fabrycznego i Jeziora Pawłowskiego,
  • projekt budowlano-wykonawczy przebudowy przepustów,
  • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
  • obliczenie rocznego bilansu ilości wód ze zlewni naturalnej oraz odprowadzanych istniejącymi wylotami na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych.
Przygotowana dokumentacja techniczna pozwoli na podjęcie dalszych działań mających na celu zagospodarowanie oraz rewitalizację całego odcinka cieku Strugi Dziekanowskiej.
 
Do 1 lipca br. trwa nabór projektów do Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na rok 2022 (ŁMP 2022)
Formularz zgłoszenia projektu wraz z listą poparcia znajdziesz tutaj.
Jeśli macie pytania z chęcią na nie odpowiemy. Zapraszamy do kontaktu - Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej - tel. 516 768 500, (22) 76 86 218.

ku, az
10.06.2021

Opcje strony

do góry