Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Dołącz do akcji "Mam numerek"

Wyróżnik na ścianie budynku pomaga ratować życie.

  • Co jeśli ratownicy w drodze do zlecenia poświęcają czas na szukanie tabliczki adresowej?
  • Jak bardzo ważny jest czas? Szacuje się, że do chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego średni czas dotarcia karetki nie powinien być większy niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Pień mózgu jest bardzo wrażliwy na niedotlenienie. Niedobór tlenu powoduje jego obumarcie już po ok. 4 minutach...

Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) - dalej u.p.g.k., właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Na tabliczce, o której mowa powyżej, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości (art. 47b ust. 2 u.p.g.k.).W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu (art. 47b ust. 4 u.p.g.k.).

Jeśli chodzi o sankcje za niedopełnienie powyższego obowiązku, to wskazać należy, że zgodnie z art. 64 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2328), kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. §2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna z perspektywy ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa i ładu na terenie Gminy.

 

Konrad Baranowski
fot.: sm
13.01.2022

Opcje strony

do góry