Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej - informacja

Emerytowani  druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych mogą się ubiegać o nowe świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. Jego wysokość to 200 złotych miesięcznie do emerytury, kwota będzie podlega corocznej waloryzacji do dnia 1 marca każdego roku. Należy jednak udokumentować określony w ustawie okres służby oraz wyjazdy na akcje. Świadczenie przysługuje od stycznia bieżącego roku, ale jest czas do września na złożenie wniosków i wyrównanie płatności. Dodatek będzie wypłacany ze środków budżetu państwa.

Wypłacanie świadczenia ratowniczego wynika z przepisów ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Pierwsze kroki ubiegania się o ten dodatek to udokumentowanie służby, potem trzeba będzie złożyć  odpowiedni wniosek do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.

Komu przysługuje świadczenie:

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

1)      czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:

 • w przypadku mężczyzn             – przez co najmniej 25 lat;
 • w przypadku kobiet                    – przez co najmniej 20 lat;

2)      oraz osiągnął:

 • w przypadku mężczyzn             – 65 rok życia,
 • w przypadku kobiet                    – 60 rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze musi wykazać stosowny okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

1)   od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP,

2) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków (KP PSP w Błoniu z uwagi na brak obowiązku ewidencjonowania udziału ratowników w tym okresie w działaniach ratowniczych może posiadać częściowy wykaz udziału strażaków OSP w akcjach ratowniczych)

3)  do 31 grudnia 2011 r. – wyłącznie pisemne oświadczenie 3 świadków,

 Zasady odnoszące się do osób powoływanych na świadków: 

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych (Burmistrz, Starosta, pracownik Urzędu Miasta i Gminy bądź Starostwa Powiatowego, Dyrektor Szkoły, Radny Gminny bądź Powiatowy, Sołtys, Komendant Powiatowy PSP lub Policji itp.).

Dopuszcza się więcej niż trzech świadków, w przypadku gdy osoby pełniły swoją funkcję tylko przez fragment okresu bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych - wskazanego przez wnioskującego o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Świadkiem nie może być:

1)      małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
2)      osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
3)      osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
4)     osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli                         o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (Art. 50 ust. 7 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych).

Pisemne oświadczenie świadków, podlega weryfikacji przez Burmistrza Łomianek pod względem jego wiarygodności, a następnie jest zwracane wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca był członkiem ochotniczej straży pożarnej poza terenem Gminy Łomianki, to za ten okres czasu oświadczenie weryfikuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby tej jednostki.

Jak uzyskać świadczenie ratownicze OSP:

 1. Pobierz i wypełnij wniosek z klauzulą RODO. 
 2. Znajdź co najmniej 3 świadków, którzy poświadczą Twoje czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Jednym z trzech świadków musi być osoba, która pełniła funkcję publiczną w gminie lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Ważne: osoba ta może poświadczać tylko czasookres, w którym pełniła funkcję publiczną lub w którym była zatrudniona w urzędzie.
 3. Pobierz i wraz ze świadkami, wypełnij oświadczenia o udziale w działaniach lub akcjach ratowniczych. Niezbędne jest również podpisanie klauzuli RODO przez świadków (każdy z osobna).
 4. Do Burmistrza Łomianek należy złożyć:
  1. wypełnione podanie o przeprowadzenie weryfikacji oświadczeń;
  2. wypełnione oświadczenia świadków (co najmniej 3).

Dokumenty do pobrania poniżej (wersja elektroniczna) oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Łomiankach ul. Warszawska  115, w Referacie ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Straży Miejskiej w Łomiankach ul. Warszawska 87, 05-092 Łomianki

 1. Po uzyskaniu potwierdzenia oświadczeń przez Burmistrza Łomianek, dostarcz oryginały oświadczeń wraz z klauzulą RODO oraz wypełnionym wnioskiem o przyznanie świadczenia ratowniczego do Komendy Powiatowej PSP w Błoniu ul. Leszkowska 20a, czyli do „organu przyznającego”.
 2. Po dostarczeniu kompletu dokumentów oczekuj na doręczenie decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Błoniu potwierdzającej przyznanie świadczenia.

Kiedy następuje wypłata?

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze.

Osoba, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (do dnia 30 września 2022 r.) nabywa prawo do świadczenia z wyrównaniem do dnia wejścia w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (od 1 stycznia 2022 r.).

Telefony kontaktowe w sprawach świadczenia ratowniczego:

 1. Referat ds. Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Straży Miejskiej  w Łomiankach: Agnieszka Godyń  tel: 22 888-98-71, e-mail: agnieszka.godyn@poczta.lomianki.pl,  Krzysztof Sulikowski tel: 22 888-98-71, e-mail: krzysztof.sulikowski@poczta.lomianki.pl                                                        
 2. Komenda Powiatowa PSP nr tel: 22-725-51-11 w 126  (sprawy potwierdzenia udziału strażaka w akcjach od 1 stycznia 2012 r.)
 3. Komenda Powiatowa PSP Sekretariat tel. 22-725-52-93.; e-mail:  warszawazachod@mazowsze.straz.pl (sprawy ogólne)

 Do pobrania:

 1. Podanie do Burmistrza Łomianek o weryfikację oświadczeń.
 2. Oświadczenie świadka.
 3. Klauzula RODO. Każdy świadek osobno podpisuje klauzulę!
 4. Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego.
 5. Instrukcja pomocnicza.

 

 

Agnieszka Godyń
17.05.2022 r.

foto

Opcje strony

do góry