Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13928,Burmistrz-Lomianek-oglasza-nabor-uzupelniajacy-wnioskow-do-Programu-Asystent-oso.html
2022-08-16, 00:12

Burmistrz Łomianek ogłasza nabór uzupełniający wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Burmistrz Łomianek ogłasza nabór uzupełniający wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Nabór wniosków dotyczy :

  1. 2 niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia oraz 1 asystent

Osoby zainteresowane prosimy o dokładne zapoznaje się z informacjami poniżej :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,

Nabór wniosków dotyczy

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)  360 godzin rocznie dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

4. W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną oświadczenia w formie, o której mowa wyżej, realizator Programu przyjmuje ustne oświadczenie osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o usługi asystencji osobistej, z którego sporządza protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.

5. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

6. Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go gmina/powiat, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 i 2.

7. W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2)pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

8. Gmina/powiat przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

9. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 9 do Programu.

Osoby zainteresowane wsparciem asystenta,  proszone są o zgłoszenie się w terminie do 1.06.2022 r.  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach  ul. Szpitalna 7 , w celu złożenia Karty zgłoszeniowej do Programu.

Szczegółowe informacje dot. Programu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 7519057 wew.118r.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków, wzór karty zgłoszeniowej oraz zakres czynności asystencji osobistej można znaleźć poniżej :

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Dominika Kowalczyk-Ptasińska
19.05.2022
grafika:mn

 

Opcje strony