Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Zasady przyjęć do klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2023/2024

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 prowadzony będzie nabór uczniów do oddziału sportowego.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73  planuje się utworzyć klasę IV sportową:

       a) siatkówka – dziewczęta,

       b) piłka nożna – chłopcy.

W Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 planuje się utworzyć klasę IV sportową:

       a) koszykówka – dziewczęta,

       b) pływanie – dziewczęta i chłopcy.

Zasady przyjęć do klasy IV sportowej w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

        a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

        b) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431).

Zasady przyjęć

Zgodnie z art. 137 ustawy Prawo oświatowe:

1. Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku, gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

        1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

        2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału; 

        3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

         1) wielodzietność rodziny kandydata;

         2) niepełnosprawność kandydata;

         3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

         4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

         5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

         6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

         7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość – 100 punktów.

Wniosek o przyjęcie do klasy IV sportowej składa się w sekretariacie szkoły, która prowadzi postępowanie rekrutacyjne do oddziału sportowego, w terminie od 19 do 28 kwietnia 2023 r.

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym wyżej, nie będzie mógł przystąpić do prób sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

Harmonogram czynności dla kandydatów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr WAO.0050.25.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziału sportowego oraz oddziału klasy VII dwujęzycznej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2023/2024.

W sprawie szczegółowych informacji należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do oddziałów sportowych.

 

ag
03.02.2023 r.
grafika:canva

 

 

 

 

Opcje strony

do góry