Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

 Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny 2024 – ruszył nabór projektów

Rozpoczął się nabór projektów do Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2024. Do dyspozycji mieszkańców gminy Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak ponownie przeznaczyła 1 mln złotych. Projekty do zrealizowania w ramach ŁMP 2024 można zgłaszać do 19 czerwca 2023 roku.

Projekt można złożyć poprzez:

 • wypełnienie formularza dostępnego w formie elektronicznej na stronie https://lomianki.budzet-obywatelski.org/,
 • wypełnienie formularza (druk formularza) i przesłanie go na adres: naszbudzet@poczta.lomianki.pl - decyduje data otrzymania e-mail,
 • wypełnienie formularza (druk formularza) i wrzucenie go do urny ustawionej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskie 115.

Druk formularza można również odebrać z siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskie 115.

UWAGA: Do zgłaszanych pomysłów należy dołączyć listę osób popierających realizację tego projektu. Zgłoszenie projektu musi popierać minimum 20 mieszkańców gminy Łomianki (druk listy poparcia).

Projekty do zrealizowania w ramach ŁMP 2024 może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec lub grupa mieszkańców gminy Łomianki. Mieszkaniec lub grupa mieszkańców może złożyć dowolną liczbę projektów. Każdy projekt należy złożyć na oddzielnym formularzu. 

Zgłaszany projekt musi spełniać następujące kryteria:

 • dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy,
 • jest poparty podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy Łomianki,
 • być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego projektu),
 • teren, na którym zlokalizowano projekt, musi stanowić mienie Gminy Łomianki, nieobciążone prawami osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego projektu) (TU można sprawdzić czy nieruchomość należy do Gminy Łomianki),
 • wydatkowanie środków w ramach projektu będzie dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
 • jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu wartości i danej lokalizacji, a realizacja projektu nie koliduje z przedsięwzięciami planowanymi lub realizowanymi przez Gminę Łomianki lub inne podmioty,
 • nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy lub znaków towarowych,
 • beneficjentem projektu realizowanego w ramach ŁMP 2024 nie może być podmiot, który jest finansowany lub współfinansowany z budżetu Gminy Łomianki w innym trybie.

Szczegółowe informacje o ŁMP2024 dostępne są na stronie https://lomianki.budzet-obywatelski.org/.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej: tel. 22 888 98 64 lub 22 888 98 63, e-mail naszbudzet@poczta.lomianki.pl.

 

 


23.05.2023 r.

grafika:Jacek Rostocki

Opcje strony

do góry