Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Kolejne komputery wraz z oprogramowaniem trafią do łomiankowskiej szkoły.

30 czerwca br. Burmistrz Łomianek – Małgorzata Żebrowska-Piotrak podpisała umowę o partnerstwie Gminy Łomianki z Województwem Mazowieckim na realizację projektu. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu, który będzie realizowany w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły na terenie województwa mazowieckiego, jest przygotowanie co najmniej 200 szkół (w  tym co najmniej 150 z obszarów wiejskich), nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu planowany jest zakup m.in.: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów, tablic multimedialnych, modułów i programów edukacyjnych; zakup oprogramowania umożliwiającego prowadzenie nauki w formie zdalnej; przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i oprogramowania w celu usprawnienia procesu prowadzenia/pobierania nauki w formie zdalnej. Z założeń projektowych wynika również, że wsparciem objęci zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych, w tym nieposiadający dostępu do internetu. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z udziału Gminy Łomianki w tym projekcie partnerskim skorzysta Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, jej uczniowie i kadra nauczycielska. Zakupiony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie bezpłatnie przekazany na własność organom prowadzącym szkoły. W związku z powyższym nie będzie wymagany wkład finansowy gminy.

Aleksandra Jankowska
fot. aj

Informacja prasowa - 62 szkoły z Warszawy i gmin podwarszawskich z pomocą samorządu Mazowsza i UE - Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

30.06.2020

Opcje strony

do góry