Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualizacja dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola.

Burmistrz Łomianek  unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania  przedszkolnego  przez  niepubliczne   przedszkola  pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Łomianki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym od 2020/2021 do 2023/2024”, z powodu wycofania się oferentów.

W związku z powyższym w celu umożliwienia kandydatom nieprzyjętym podczas tegorocznej rekrutacji odbycie wychowania przedszkolnego, Gmina Łomianki planuje utworzyć dodatkowe oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.

Anna Grabowska, Wydział Edukacji
30.07.2020

 

 

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą:

„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Łomianki możliwości   korzystania   z   wychowania  przedszkolnego  w   niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym od 2020/2021 do 2023/2024”.

Zarządzenie nr WAO.0050.122.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 3 lipca 2020 r. - tutaj

Zadanie publiczne w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego będzie polegać na prowadzeniu przez niepubliczne przedszkola, na warunkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wychowania przedszkolnego dla nieprzyjętych dzieci w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do publicznych placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 – łącznie 40 dzieci, w tym  34 dzieci urodzonych w 2017 roku i  6 dzieci urodzonych w 2016 roku.

Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organy prowadzące niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Łomianki, które zostały wpisane do Rejestru szkół i placówek niepublicznych Gminy Łomianki.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 (okienko podawcze) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Anna Grabowska, Wydział Edukacji
fot. canva/mn

03.07.2020

Opcje strony

do góry