Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Gminny Program Gromadzenia Wody - pilotażowa edycja

Urząd Miejski w Łomiankach rozpoczyna pilotażowy projekt z zakresu małej retencji. W tej edycji nabór wniosków potrwa od 18 do 31 sierpnia br. Wnioskodawca może uzyskać do 1000 zł dofinansowania.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach uchwalona została Uchwała nr XXVI/224/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody.

Składanie wniosków

Uchwała wejdzie w życie w ciągu 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Oznacza to, że prawdopodobnie w pierwszym tygodniu sierpnia będą mogli Państwo składać wnioski o wsparcie finansowe swoich przedsięwzięć z zakresu małej retencji.

Nabór wniosków o udział w programie potrwa od 18 do 31 sierpnia. Jeśli ktoś nie zdąży skorzystać z dofinansowania w tym roku, będzie mógł złożyć wniosek już od stycznia 2021 r.

UWAGA! Rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy z gminą o udzielenie dotacji celowej.

Dotacje celowe udzielane są na:

 • zakup i montaż przydomowego, naziemnego zbiornika na deszczówkę i wody roztopowe,
 • budowę przydomowego ogrodu deszczowego.

Program skierowany jest do:

 • osób fizycznych, również tych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • osób prawnych,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • jednostek sektora finansów publicznych będącymi gminnymi osobami prawnymi.

Wnioskodawca może uzyskać 80% kosztów zakupu, montażu lub budowy nowej infrastruktury z zakresu małej retencji określonej w programie, jednak dotacja nie może przekroczyć 1000 zł.

Gminny Program Gromadzenia Wody

Dokumentację i formularze znajdziesz tu:

 • BIP Łomianki: www.bip.lomianki.pl, zakładka Prawo lokalne – uchwały Rady Miejskiej,
 • Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 71, pok. 5, nr tel. 22 76 86 225.

INSTRUKCJA GMINNEGO PROGRAMU GROMADZENIA WODY

Krok 1. Sporządzenie dokumentacji

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej.
 2. Opis przedsięwzięcia określający jej zakres rzeczowo-finansowy oraz stan istniejący (dokumentacja fotograficzna, opis techniczny inwestycji, wnioskowana kwota dotacji).
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
 4. Oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług – jeśli dotyczy.
 5. Wszystkie zaświadczenia i informacje dotyczące pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy przedsiębiorców.
 6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy – jeśli dotyczy.

Krok 2. Złożenie dokumentów w urzędzie

 1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej mija 31 sierpnia roku, w którym ma być realizowana inwestycja.
 2. Miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji celowej: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.
 3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łomiankach pod nr. tel. 22 76 86 224/225.

Krok 3. Weryfikacja dokumentacji

 1. Weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji oraz ewentualne poprawki.
 2. Zaproszenie na podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Krok 4. Realizacja inwestycji

 1. Realizacja inwestycji.
 2. Zapłata za przeprowadzone prace, dostawy.

Krok 5. Rozliczenie dotacji

 1. Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji z pełną dokumentacją rozliczeniową:
  1. wniosek o rozliczenie dotacji,
  2. kopia protokołu odbioru wykonanej inwestycji – jeśli dotyczy,
  3. oryginał faktury lub rachunku wykonawcy lub dostawcy inwestycji,
  4. dokumentacja fotograficzna.
 2. Ewentualne poprawki wniosku o rozliczenie dotacji.
 3. Wizyta pracownika Urzędu Miejskiego w Łomiankach w miejscu realizacji inwestycji.

Krok 6. Zakończenie realizacji zadania

 1. Akceptacja rozliczenia przez burmistrz Łomianek.
 2. Przekazanie dotacji celowej na wskazany rachunek bankowy.
 3. Rozpoczęcie okresu trwałości inwestycji - pięć lat od dnia akceptacji rozliczenia dotacji celowej.

AJ
21.07.2020

Opcje strony

do góry