Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

XXIII Sesja Rady Miejskiej

20 marca br. o godz. 16 w w auli widowiskowej Domu Kultury w Łomiankach odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.

XXIII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
z w o ł u j ę
XXIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 20 marca 2012 roku (wtorek),
o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Domu Kultury w Łomiankach, przy  ul. Wiejskiej 12a (wejście od ul. Gościńcowej)  -  z następującym porządkiem obrad:

I Otwarcie obrad.
II Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
III Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
IV Podjęcie uchwał w sprawie:

1) reasumpcji Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012 Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2012 r.,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021,
3) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Łomianki w 2013 r.
4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
5) powołania radnego Wojciecha Bergera do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach,
6) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
7) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/288/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca  2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
8) przystąpienia Gminy Łomianki  do realizacji programu „Moje Boisko – Orlik  2012” w 2012 roku,
9) wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy pomieszczeń Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach,
10) wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny część B”,
12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Prochownia”.

V Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
VI Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VII Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki

Opcje strony

do góry