Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 25 października 2012 r. (czwartek), o godzinie 15.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 roku z w o ł u j ę XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 października 2012 roku (czwartek), o godzinie 15.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I.   Otwarcie obrad.
II.  Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
III. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej,
IV.  Podjęcie uchwał w sprawie:


 1. wrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek stanowiących własność Gminy Łomianki,
 2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie gminnej nieruchomości gruntowej na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie gminnej nieruchomości gruntowej na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie gminnej nieruchomości gruntowej na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 6. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2002 r. Nr III/24/2002 dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
 7. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki,
 8. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 9. wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty,
 10. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 11. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki,
 12. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,
 13. zmiany uchwały Nr LV/423/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.,
 14. zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012,
 15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021.

V.    Informacja Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz jednostek podległych.
VI.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
VII.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.
VIII. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
IX.   Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
X.    Zamknięcie obrad Sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki

Opcje strony

do góry