Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7794,XXXIX-Sesja-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach.html
2022-08-17, 15:06

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

24 stycznia 2013 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XX/ 116/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z 31 stycznia 2012 roku  z w o ł u j ę  XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 stycznia 2013 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
III. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej,
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały Nr X/ 67/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami "Komunikacji Miejskiej Łomianki" Sp. z o.o.,
2. zmiany uchwały Nr XIX/ 100/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki,
3. zmiany uchwały Nr XL/ 303/ 2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach przy ul. Staszica 2,
4. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
5. zmiany uchwały Nr XLI/ 313/ 2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pod nazwą "Edukacja kluczem do przyszłości
6. rozpatrzenia skargi na opieszałość Burmistrza Łomianek,
7. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
8. zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013,
9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-2021.

V. Przedstawienie planów pracy na rok 2013 komisji Rady Miejskiej w Łomiankach.
VI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.
VII. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
VIII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
IX. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIX Sesję Rady Miejskiej

Opcje strony