Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI

MJWPU ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji - w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/1/2013, przeznaczona jest kwota: 2000000 EUR

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VI
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.2 Turystyka w zakresie:
dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów .

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/1/2013, przeznaczona jest kwota:
2 000 000 EUR

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: przedsiębiorcy sektora turystyki.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 27 marca 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do momentu wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250% kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data i godzina jego wpływu do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – trzeci kwartał 2013 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu .

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:
Infolinia: 0801 101 101; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Opcje strony

do góry