Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Resortowego programu "Maluch - edycja 2014"

5 marca br. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch konkurs „Maluch - edycja 2014”, którego celem jest realizacja polityki prorodzinnej rządu poprzez dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.


5 marca br. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  Maluch konkurs „Maluch - edycja 2014”, którego celem jest realizacja polityki prorodzinnej rządu poprzez dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Środki finansowe w ramach Programu w wysokości 101 mln zł zostaną rozdysponowane na 3 moduły:

  1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
  2. Moduł 2 (dla gmin) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”
  3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Oferty składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (w tym obowiązkowy kosztorys kosztów dla modułu 1 - do pobrania z zakładki Polityka społeczna/ Maluch).

Oferty należy złożyć w terminach do:
19 marca 2014 r. - moduł 2
2 kwietnia 2014 r. - moduł 1 i 3


na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
plac Bankowy 3/5
00 – 950 Warszawa
lub adres: Wydział Polityki Społecznej
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
ul. Czerniakowska 44
00-717 Warszawa

A także elektronicznie na adres wps@mazowieckie.pl
1”, „Oferta MALUCH 2014 - moduł 2” lub „Oferta MALUCH 2014 - moduł 3”.

Treść Programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl
i www.zlobki.mpips.gov.pl).

Opcje strony

do góry