Oficjalny Serwis Informacyjny

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 300 zł/osobę

Jednostką realizującą zadania z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługujące obywatelom Ukrainy  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ul. Szpitalna 7, tel. 22 751 90 57

Od środy 30.03.22r. obsługa obywateli Ukrainy, składających wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia 300 zł odbywa się w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek – 8.00-16.30,
  • wtorek – 8.00-14.30,
  • środa- dzień wewnętrzny bez obsługi interesanta,
  • czwartek – 8.00-14.30,
  • piątek - 8.00-14.30.

W godzinach 16.00-20.00 prowadzona jest obsługa administracyjna złożonych wniosków. 

 Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje:

1.Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

UWAGA!  Specustawa nie obejmuje obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt stały/czasowy, oraz którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy,ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany. Takie osoby są objęte zwykłą ustawą o cudzoziemcach.

2. Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, o której mowa w ust. 1.

3. Organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

4. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

5. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

1)imię (imiona) i nazwisko;

2)datę urodzenia;

3)obywatelstwo;

4)płeć;

5)rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

6)serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

7)informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8)adres pobytu;

9)dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej - o ile je posiada;

10)numer PESEL.

6. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania decyzji.

7. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy.

8. Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa.

9. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 8, wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

10. Ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych albo inna jednostka organizacyjna gminy, do celów udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, przetwarza dane osób, o których mowa w ust. 5.

SPECUSTAWA – SKRÓT INFORMACJI | СПЕЦЗАКОН – СКОРОЧЕНА ІНФОРМАЦІЯ1

Opcje strony

do góry