Oficjalny Serwis Informacyjny

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Jednostką realizującą zadania z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ul. Szpitalna 7.

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku

Od środy 30.03.22r. obsługa obywateli mieszkańców ubiegających się o świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy odbywa się w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek – 8.00-16.30,
  • wtorek – 8.00-14.30,
  • środa- dzień wewnętrzny bez obsługi interesanta,
  • czwartek – 8.00-14.30,
  • piątek - 8.00-14.30.

 

W godzinach 16.00-20.00 prowadzona jest obsługa administracyjna złożonych wniosków. Dodatkowo OPS będzie przyjmował wnioski w najbliższą sobotę tj. 19.03.2022 r. w godzinach 10.00-14.00.

Komu przysługuje świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

UWAGA!  Specustawa nie obejmuje obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt stały/czasowy, oraz którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,status uchodźcy,ochronę uzupełniającą,zgodę na pobyt tolerowany. Takie osoby są objęte zwykłą ustawą o cudzoziemcach.

2. Zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.

3. Rozporządzenie z dnia 15 marca 2022 r. określa maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej „ustawą”, oraz warunki przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty. Wysokość świadczenia, o którym ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

4. Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

1)imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2)PESEL lub NIP składającego wniosek;

3)wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4)imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

5)oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6)numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7)oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8)adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9)adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10)oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11)oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej wypłaty świadczenia.

SPECUSTAWA – SKRÓT INFORMACJI | СПЕЦЗАКОН – СКОРОЧЕНА ІНФОРМАЦІЯ1

Opcje strony

do góry