Oficjalny Serwis Informacyjny

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca

 

Zaświadczenie tożsamości, w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość osoby, której zostało wydane, i uprawnia tę osobę oraz małoletnie dzieci, których dane zostały tam wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję ostateczną w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, jest obowiązany zwrócić zaświadczenie tożsamości organowi, który je wydał. Jeżeli cudzoziemiec, który otrzymał decyzję ostateczną w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca zaświadczenie tożsamości komendantowi placówki Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy.

Zgodnie z Ustawą organ przyjmujący wniosek o przyznanie statusu uchodźcy z urzędu wydaje wnioskodawcy i małżonkowi, w imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca ważne przez okres 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 i z 2013 r. poz. 1650);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca;

Wniosek o wymianę Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca

Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (TZTC) – dokument potwierdzający tożsamość osób będących w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Formularze wniosków o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (TZTC)  należy złożyć niezwłocznie po upływie okresu ważności poprzedniego zaświadczenia tożsamości do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Ww. wnioski należy wysłać pocztą na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Departament Postępowań Uchodźczych
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym, ul. Taborowa 33.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony właściwy formularz wniosku;
  2. 1 aktualną fotografię;
  3. Poprzedni dokument TZTC.

Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Odbiór dokumentów

Gotowe dokumenty TZTC są wysyłane pocztą na adres podany we wniosku.

Nie ma możliwości odbioru osobistego dokumentu TZTC.

 

Opcje strony

do góry