Oficjalny Serwis Informacyjny

Komisja Dialogu Społecznego ds. mobilności

 

KDS ds. mobilności to oddolny ruch mieszkańców Gminy Łomianki. Głównym celem Komisji będzie stworzenie strategii na rzecz zrównoważonego podejścia mieszkańców i władz Gminy do szeroko rozumianego pojęcia mobilności. 

Transport indywidualny i zbiorowy oraz mobilność miejska i aglomeracyjna, to główne kierunki naszych działań nierozerwalnie związane z naszym życiem, pracą, sportem i wypoczynkiem czy ekologią.

Nasze działania skoncentrujemy na:

  • wsparciu samorządu w procesie precyzowania planów transportu zbiorowego
  • optymalizacji oraz modernizacji nośników transportu miejskiego
  • poszerzeniu wiedzy mieszkańców w zakresie aktualnych problemów i istniejących rozwiązań zrównoważonego systemu transportu wewnątrz Gminy jak i poza nią
  • zaspokojeniu potrzeb lokalnych społeczności związanych z przemieszaniem się
  • poprawie dostępności transportu miejskiego
  • integracji rożnych środków transportu

Wierzymy, że posiadana wiedza oraz wsparcie ze strony ekspertów, przy współdziałaniu całej społeczności, pomogą nam wesprzeć samorząd w sprawnym zarządzaniu miastem. Zarządzaniu zgodnym z obecnymi trendami i kierunkami rozwoju w dziedzinie elektromobilności i szeroko pojętej ekologii.

Planując dziś, unikniemy narastaniu problemów w przyszłości, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej Gminy.

Liczymy na Państwa wsparcie w tym zakresie.

Przewodniczący KDS ds. mobilności  Paweł  Stasiak

e-mail: kdsmobilnosc@poczta.lomianki.pl

Zarządzenie Nr WAO.0050.145.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie rozwiązania Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności

 

Opcje strony

do góry