Oficjalny Serwis Informacyjny

Informacje dotyczące gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacje zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 888 ze zm.):

 1. Rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne i odbierających nieczystości ciekłe z terenu gminy Łomianki znajdują się pod tym linkiem.
 2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łomianki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania znajdują się pod tym linkiem.
 3. nformacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania znajdują się pod tym linkiem.
 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Mieszkańcy Gminy Łomianki objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie przekazać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ul. Brukowej 2A w Łomiankach następujące rodzaje odpadów:

 • Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów (skoszona trawa i liście)
 • Papier i tektura
 • Szkło
 • Tworzywa sztuczne
 • Metale
 • Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • Urządzenia zawierające freony
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • Rozpuszczalniki
 • Kwasy
 • Alkalia
 • Odczynniki fotograficzne
 • Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • Oleje i tłuszcze jadalne
 • Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 • Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (odpady budowlane inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku drobnych remontów i napraw)
 • Odzież
 • Tekstylia
 • Zużyte opony

    

 1. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane oraz zanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Opakowania odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, powinny być nieuszkodzone, szczelne.
 3. Operator GPSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli odpady nie będą dostarczone w sposób selektywny – oddzielnie dla każdego z rodzaju odpadów.
 4. Operator GPSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy. Link

 

 1. Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz informacja o adresie punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy:

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do oddawania zużytego sprzętu (mogą to być zepsute lub niepotrzebne pralki, lodówki, telewizory, komputery, telefony, żarówki, wiertarki itp. czyli sprzęt, którego działanie uzależnione jest od zasilania prądem elektrycznym lub polem elektromagnetycznym) w sklepach przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu. Od 1 lipca 2006 r. każdy sprzedawca hurtowy i detaliczny jest takim właśnie zbierającym. Każdy sprzedawca ma obowiązek, przy sprzedaży nowego sprzętu, przyjąć stary sprzęt tego samego rodzaju w ilości sztuka za sztukę, tzn. sprzedając, np. nową lodówkę, ma obowiązek przyjąć starą lodówkę, ale nie ma już obowiązku przy sprzedaży, np. nowej pralki, przyjąć starego telewizora.
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE. Oznacza to, że zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych nie wolno wyrzucać do przydomowego śmietnika, mieszając „elektrośmieci” z odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy Gminy Łomianki objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie przekazać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy samodzielnie dostarczyć do GPSZOK – ul. Brukowa 2A Łomianki.

 1. Adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:

Wykaz punktów przetwarzania odpadów foli, sznurka powstających w  gospodarstwach rolnych:

 1. Stena Recycling sp. z o.o. ul. Instalatorów 7c, Warszawa (folia);
 2. Eko-Lech Recykling Leszek Lipka ul. Faradaya 1, Warszawa (folia, sznurek);
 3. Karol Kamiński KARKAM ul. Radzymińska 216, Warszawa (folia, sznurek);

Podana informacja nie gwarantuje, że podmiot faktycznie zbiera dany odpad, a jedynie, że posiada zezwolenie na jego zbieranie.  W celu upewnienia się czy dany odpad będzie odebrany należy skontaktować się bezpośrednio z firmą.

 1. Dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: link

Opcje strony

do góry