Oficjalny Serwis Informacyjny

Pytania i odpowiedzi...

Odpowiadamy na pytania mieszkańców
 
 
Skąd mam wiedzieć ile zużywam wody?
W okresie od maja do sierpnia wraz z fakturą od ZWiK otrzymają Państwo roczne zestawienie zużycia wody (z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe). Na tej podstawie wyliczą Państwo średnie miesięczne zużycie wody. 
 
Jak naliczane są opłaty za odpady?
 • Rada Miejska w Łomiankach zadecydowała o wprowadzeniu metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody - wskazywanej przez mieszkańców za najbardziej sprawiedliwą spośród rozwiązań, które przewidują przepisy.
 • Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów (nie od osoby!) jest liczona wg wzoru: 11,20 zł x 1m3*.
 • Opłata jest liczona na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji.
 • Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. Będzie ona odliczona. W opłacie za odpady uwzględnia się ilość zużytej wody technicznej (używanej np. do mycia klatek schodowych).
 
W jaki sposób obliczyć opłatę miesięczną?
Jeżeli nieruchomość wyposażona jest w wodomierz główny, to złożenie deklaracji nastąpić powinno w oparciu o dane z jego odczytów. Jeżeli w nieruchomości nie ma wodomierza, to zgodnie z przyjętą uchwałą podstawą obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jest ryczałt 3 m3 od osoby zamieszkującej nieruchomość.
 • suma ilości zużytej wody z ostatnich czyli 12 miesięcy : 12  =  średnie miesięczne zużycie wody
 • jeśli nieruchomości nie są podłączone do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej czyli nie są opomiarowane, wówczas stosuje się uśrednioną stawkę 3 m3 miesięcznie na osobę. W taki sam sposób rozliczać się będą osoby, które są podłączone do sieci wod-kan krócej niż 12 miesięcy. 
Jak i gdzie złożyć nową deklarację?
Nową deklarację możesz złożyć:
 • za pośrednictwem ePUAP 
 • wysłać pocztą na adres Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
 • osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 115 i 71
Jak złożyć deklarację przez ePUAP?
 • Krok 1. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw
 • Krok 2. Wybierz zakładkę OCHRONA ŚRODOWISKA/Najczęściej załatwiane sprawy
 • Krok 3. Wybierz sprawę: „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
 • Krok 4. Wybierz urząd, w którym chcesz złożyć deklarację tj. GMINA ŁOMIANKI
 • Krok 5. Kliknij ZAŁATW SPRAWĘ i zaleguj się przez Profil Zaufany
 • Krok 6. Wypełnij deklarację
 • Krok 7. Kliknij PODPISZ i wybierz: podpisz podpisem zaufanym, a następnie kliknij WYŚLIJ
 • Na zakończenie otrzymasz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia deklaracji
 
Jak często właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do składania deklaracji?
Deklaracja obowiązuje do czasu zaistnienia zmiany ilości zużytej wody (średniej miesięcznej obliczonej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach). Właściciel czy zarządca nieruchomości nie ma obowiązku złożenia nowej deklaracji, jeśli średnie zużycie wody nie zmieniło się. 
Podstawą do obliczenia opłaty powinny być dane z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji. 
 
Podstawa prawna - Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 1d ucpg). Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ucpg).
 
Czy urząd przyjmuje deklarację zmniejszającą po pół roku? Czy można dokonać aktualizacji "wstecz"?
Zużycie wody obliczone jest podstawą do ustalenia wysokości opłaty na rzecz gminy. Wartość ta nie podlega porównaniu do „bieżącego” zużycia wody. Dopiero kolejna nowa deklaracja może zmienić wysokość opłaty, jeżeli zmienione zużycie wody stanowić będzie podstawę do obliczenia nowej wartości średniego zużycie. Jedyna możliwość zmiany deklaracji za okres wsteczny, to złożenie korekty deklaracji w oparciu o informację lub fakturę korygującą uzyskaną z ZWiK.
 
Co w przypadku braku złożenia pierwszej oraz kolejnej deklaracji?
Brak złożenia deklaracji skutkować może dwoma konsekwencjami:
 • pracownicy urzędu wydadzą decyzję o wysokości opłaty (jako podstawa przyjęta zostanie wartość zużycia wody z faktury, a dodatkowo powstanie obowiązek zapłaty odsetek podatkowych za okres braku wpłat. Jeżeli stwierdzony zostanie brak prawidłowej segregacji odpadów może zostać naliczona podwyższona opłata. 
 • w przypadku kontroli, Straż Miejska nałoży mandat za brak deklaracji; może być on nakładany co miesiąc, do czasu wykonania obowiązku
 
Kupiłem nieruchomość. W jaki sposób zgłosić odpady?
Przez okres pierwszego roku należy stosować ryczałt wg. wzoru: liczba osób x 3m3 x 11,20 zł. Po upływie uzyskaniu danych o zużyciu wody za ostatnie 12 miesięcy można złożyć nową deklarację i uiszczać opłatę wg ilości zużytej wody.
 
Jakie są miesięczne opłaty za odpady przy braku danych za zużycie wody?
Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza głównego albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres 12 ostatnich miesięcy, opłatę naliczymy według wzoru:  nieruchomość zamieszkana: liczba mieszkańców x 3 m3 wody x 11,20 zł
 
Dlaczego nie naliczamy opłat od osoby?
Metoda od osoby jest w praktyce bardzo trudna do zweryfikowania dla samorządów. Władze miast i gmin nie mają prawnych możliwości sprawdzenia i kontrolowania, ile osób faktycznie zamieszkuje dane gospodarstwo. Osoby unikające płacenia za odbiór odpadów, nie deklarują zamieszkiwania w Łomiankach.
 
Co w przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub indywidualnego?
Podstawą złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty jest uznanie przez ZWiK złożonej przez mieszkańca reklamacji dot. nieprawdziwej informacji na temat zużycia wody. Zmiany deklaracji za okres wsteczny można dokonać w oparciu o informację lub fakturę korygującą uzyskaną z ZWiK.
 
Są dwa segmenty, jeden wspólny wodomierz główny dla obu segmentów, a  jeden z segmentów jest dodatkowo wyposażony w podlicznik. Za wodę mieszkańcy rozliczają się między sobą wg wskazań obu wodomierzy. Jak prawidłowo złożyć deklarację?
Jeżeli budynki te składają się na jedną nieruchomość, to należy rozliczyć się na podstawie faktury za zużycie wody wynikające ze wskazań licznika głównego. Uchwała nie determinuje jak podzielić kwotę z opłaty za odpady pomiędzy poszczególne osoby.
 
Jak postępować w przypadku awarii wodno-kanalizacyjnej w lokalu, skutkiem którego jest znaczne podwyższenie zużycia wody. Czy jest jakiś sposób, aby nie uwzględniać tego przy rozliczaniu opłaty za odpady?
Podstawę do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi wskazanie wodomierza głównego. Możliwość odliczenia wody zużytej w wyniku awarii następuje wyłącznie w przypadku, gdy taka pomniejszona wartość zużycia wody wyniknie z faktury otrzymanej ze ZWiK.
 
Do sąsiada wchodzi przyłącze wodociągowe i tam jest licznik główny, za licznikiem głównym jest odejście na mój dom i mam podlicznik, rozliczam się z sąsiadem z mojego podlicznika, on wylicza swoje zużycie wody z bilansu (Licznik Główny - Podlicznik ), zieleń zarówno u mnie jak i u sąsiada ma osobne podliczniki i nie stanowi tematu zapytania (wiemy że nie należy jej wliczać do wyliczeń zużycia wody). 
Sytuacje wspólnych przyłączy będą rozpatrywane indywidualnie na wniosek mieszkańców.
 
Czy z racji tego, że nie mam osobnego przyłącza (a więc zgodnie z informacjami odnośnie nowego systemu opłat powinienem za śmieci rozliczać się ryczałtem) mogę w deklaracji wskazać zużycie z mojego podlicznika (który nie jest oficjalnym licznikiem rozliczeniowym z wodociągami) i tym samym mój sąsiad wskaże swoją część zużycia zgodnie ze wzorem (Licznik Główny - mój Podlicznik)?
Zgodnie z uchwałą podstawę obliczenia zużycia wody stanowi wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości. Jeżeli nie ma takiego wodomierza (głównego), to należy złożyć deklarację w oparciu o przeciętną miesięczną normę zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, która wynosi 3 m3.
 
Czy ktoś, kto wyjechał za granicę lub na działkę i nie ma zużycia wody, nic nie zapłaci?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona jest za każdy miesiąc, w którym na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy. Stawka miesięcznej opłaty jest liczona od średniomiesięcznego zużycia wody obliczonego za okres 12 kolejnych miesięcy.
Długość wyjazdu na działkę czy za granicę może mieć zatem wpływ na wysokość ponoszonej opłaty w miesiącach, w których nieruchomość jest zamieszkiwana (mniejsze zużycie wody w okresie będącym podstawą ustalenia opłaty), jednak ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednocześnie nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych stanowiących podstawę ustalenia opłaty (np. zwiększenie zużycia wody w późniejszym okresie).
 
Jak można odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą?
Właściciele nieruchomości mogą instalować własne wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Pomiary z tych liczników będą podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stan początkowy i końcowy wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą należy wtedy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Czy jak kompostuję bioodpady, to zapłacę mniej?
Osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych i kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zapłacą 2 zł mniej miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.
 
A co w sytuacji gdy nieruchomość zamieszkuje rodzina wielodzietna?
Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, od każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny zamieszkującego daną nieruchomość przysługuje zwolnienie w wysokości 8 zł. 
 
Co z mieszkańcami którzy od kilku lat mają możliwość podłączenia się do wody i kanalizacji a w dalszym ciągu się nie podłączyli? Będzie od nich egzekwowanie podłączenie się do sieci wodno-kanalizacyjnej czy będą płacić jak mieszkańcy którzy faktycznie nie mają możliwości podłączenia się?
Zgodnie z uchwałą podstawę obliczenia zużycia wody stanowi wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości. Jeżeli nie ma takiego wodomierza (głównego), to należy złożyć deklarację w oparciu o przeciętną miesięczną normę zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, która wynosi 3 m3. Nieruchomości, które mają warunki techniczne do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny podłączyć się niezwłocznie o istniejącej sieci.  
 
Czy dla osób które mają licznik będzie zmienna opłata w zależności od zużycia wody? Za wodę płacimy co 2 miesiące to co 2 miesiące powinna być aktualizowana cena za wodę. Gdzieś czytałam że ma być to średnia z pół roku. Czy to będzie co pół roku aktualizowane czy raz nałożona kwota będzie niezmienna? Możesz wystarczy co 2 miesiące wystawiać fakturę za bieżące zużycie wody, gmina na pewno ma dostęp do takich danych.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą miesięczną. Należność będzie obliczania w oparciu o średnie zużycie wody za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. Jeżeli zużycie nie ulegnie zmianie nie ma potrzeby dokonywać zmiany
 
Co z osobami, które maja jeden licznik na dom i ogród ?
Wszystkie tego typu sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.
 
Rozumiem, że jak nie mam kanalizacji i wody miejskiej - bo od 5 lat nie można mnie podłączyć, ponieważ ktoś zwalił projekt - to nie będę płaciła za śmieci? Jaki ja mam wpływ na zwoje rachunki za wywóz odpadów? Chopina ma podłączenie....ja nie mam możliwości....
Jeżeli nieruchomość jest nieopomiarowana to należy złożyć deklarację w oparciu o przeciętną miesięczną normę zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, która wynosi 3 m3.
 
Czy faktura za śmieci przyjdzie z Urzędu czy trzeba samemu wyliczyć opłatę na podstawie zużycia wody?
W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy mieszkańcy są zobligowani do złożenia nowych deklaracji. W okresie od maja do sierpnia wraz z fakturą od ZWiK otrzymają Państwo roczne zestawienie zużycia wody (z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe). Na tej podstawie wyliczą Państwo średnie miesięczne zużycie wody, które podadzą Państwo w nowej deklaracji. 
 
A czy jest jakiś przepis który zmusza mnie do podłączenia wody miejskiej ?
Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podłączenie do sieci wodociągowej jest dobrowolne jednak zachęcamy do budowy przyłączy wodociągowych. Da to Państwu m.in. możliwość realnego wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. 
 
Czy jest dofinansowanie dla tych, których nie stać na wysokie ceny przyłącza wody?
Ceny za wykonywanie przyłączy są określone w cenniku usług ZWiK i wynikają z kosztów materiałów, robocizny oraz sprzętu. ZWiK nie wykonuje przyłączy zawyżając ceny takiej usługi. Nie jest też jedyną firmą świadczącą usługi na rynku.
 
Od jakiej wody będzie liczona opłata śmieciowa - ogólnej (razem z ogrodem) czy tej oddawanej do oczyszczalni?
Zużycie wody ustala się na podstawie odczytów z zarejestrowanych wodomierzy głównych pomniejszonych o odczyty z zarejestrowanych podliczników do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. 
 
Mam podlicznik. Czyli podstawą rozliczenia jest woda "ściekowa", po odliczeniu "ogrodowej"? 
Zużycie wody ustala się na podstawie odczytów z zarejestrowanych wodomierzy głównych pomniejszonych o odczyty z zarejestrowanych podliczników do pomiaru zużycia wody wody bezpowrotnie zużytej. 
 
W odniesieniu do jakiego okresu będzie opłata za dany m-c?
- Poprzedni m-c?
- Poprzedni uśredniony jakiś okres?
- Bieżący? (chociaż akurat to byłoby chyba niewykonalne)
- A może jakieś prognozy, a potem kompensata?"
Zużycie wody będące podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi średnie zużycie wody na cele bytowe z danej nieruchomości za 12 miesięcy poprzedzające złożenie deklaracji.
 
Czy to dotyczy budynków wielorodzinnych , czy także jednorodzinnych?
Zmiana metody dotyczy mieszkańców zamieszkujących budynki jednorodzinne. Budynki wielolokalowe objęte są tą metodą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 maja 2020 r. 
 
Co w kwestii odpowiedzialności finansowej właściciela lokalu lub wspólnoty, w sytuacji, gdy dojdzie do dużego wycieku wody w lokalu lub na terenie części wspólnej...?
Możliwość odliczenia wody zużytej w wyniku awarii następuje wyłącznie w przypadku, gdy taka pomniejszona wartość zużycia wody wyniknie z faktury otrzymanej z ZWiK. Podstawą złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty jest uznanie przez ZWiK złożonej przez mieszkańca reklamacji dot. nadmiernego zużycia wody. Zmiany deklaracji za okres wsteczny można dokonać w oparciu o informację lub fakturę korygującą uzyskaną z ZWiK.
 
Jak będzie naliczana opłata w przypadku własnej studni i szamba?
Mieszkańcy, którzy nie zostali do tej pory podłączeni do miejskiego wodociągu, zapłacą kwotę uśrednioną odpowiadającą 3 m sześc. zużytej wody liczonej wg. Wzoru 11,20 zł x 3m3 x ilość osób
 
Zrozumiałam z tego opisu, że to ja mogę wybrać sposób rozliczania śmieci. Jeżeli zadeklarowałam 5 osób to nie muszę wypełniać deklaracji, bo chcę pozostać przy obecnej opłacie. Czy dobrze to zrozumiałam?
W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy mieszkańcy budynków jednorodzinnych są zobligowani do złożenia nowych deklaracji. 
 
Czy licznik ogrodowy też się wlicza do opłaty za śmieci czy tylko domowy?
Zużycie wody ustala się na podstawie odczytów z zarejestrowanych wodomierzy głównych pomniejszonych o odczyty z zarejestrowanych podliczników do pomiaru zużycia wody bezpowrotnie zużytej. 
 
Dlaczego nie mogę płacić od ilości wytworzonych śmieci?
Ustawodawca nie przewidział naliczania opłat od ilości wyprodukowanych odpadów. Samorządy mogą uzależnić stawkę za odbiór śmieci z gospodarstw domowych (zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach) od:
 • liczby osób mieszkających w domu lub lokalu mieszkalnym,•
 • ilości zużywanej wody w danej nieruchomości,
 • powierzchni lokalu mieszkalnego,
 • opłaty ryczałtowej od gospodarstwa domowego.
Być może ustawodawca obawiał się, że opłaty od ilości wyprodukowanych odpadów spowodują porzucanie śmieci w przypadkowych miejscach przez osoby, które w ten sposób chciałyby uniknąć opłat"
 
Dlaczego nie można pozostać przy obecnym systemie?
Dotychczas gmina kierowała się deklaracjami mieszkańców dotyczącymi liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jednak w związku ze specyfiką „rotacji” mieszkańców w gminie Łomianki (migracja zarobkowa, rynek wynajmu mieszkań) bardzo trudne stało się określenie rzeczywistej liczby osób przebywających w obrębie nieruchomości. W takiej sytuacji gmina (a więc wszyscy mieszkańcy) ponoszą koszt odbioru odpadów i gospodarowania nimi za osoby, które nie zostały zgłoszone. Metoda określenia opłaty na podstawie zużycia wody pozwala ograniczyć opisane zjawisko, gdyż każda zamieszkująca nieruchomość osoba (i osoba tam przebywająca) generuje zużycie wody niezależnie, czy została przez właściciela nieruchomości zgłoszona jako wytwórca odpadów, czy też obowiązek ten nie został dopełniony.
 
Czy gmina nie może weryfikować rzeczywistej liczby lokatorów?
Samorządy nie mają takich uprawnień. Urzędnicy gminy nie mają prawa rozstrzygać, czy lokatorzy danej nieruchomości zamieszkują ją na stałe
 
Jak rozliczane są nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji miejskiej?
Wówczas stosuje się uśrednioną stawkę 3 m sześc. miesięcznie na osobę, czyli 33,60 zł/os.
Podłączenie do kanalizacji nie jest warunkiem zastosowania nowej opłaty za śmieci, tylko ilość zużytej wody.
 
Na jakiej podstawie określono średnie zużycie wody od osoby?
Przeciętna norma zużycia wody wynosi 3 m sześc. miesięcznie na osobę przebywającą na terenie danej nieruchomości. Określono to na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość
 
Czy opłaty za odbiór śmieci uzależnione są od zużycia wody do podlewania ogrodu?
Opłaty są uzależnione wyłącznie zużycia wody na cele bytowe z danej nieruchomości za 12 miesięcy poprzedzające złożenie deklaracji.

Opcje strony

do góry